PDF להורדה

מה דינו של אירוע גיבוש לעובדים לעניין זקיפת שווי הטבה לעובדים

שנה: 2018

מספר החוזר: 39.2018


ברצוננו לעדכנכם בדבר הנחיה, שפורסמה על ידי רשות המסים, לגבי התנאים הנדרשים לכך שלא יראו בפעילות גיבוש לעובדים כהטבה החייבת במס על ידי העובדים וההוצאה תותר בניכוי לצרכי מס על ידי המעסיק[1].

בהתאם להנחיה החדשה, כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים באופן מצטבר – ניתן לראות באירוע כפעולת גיבוש, שאין צורך לחייב בגינה את העובד במס:

 • צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים.

כגון: מקומות עבודה בעלי מספר רב של עובדים, נדרשת עבודת צוות וכיוצא בזה.

 • ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלבנטיים מוזמנים לאירוע.
 • ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם.
 • העובדים אינם זכאים לצרף בן/בת זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו (לרבות כל קרוב משפחה).
 • פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה.

יצוין, כי במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או במהלך חופשות – יש לזקוף שווי מלא על כל הפעילות.

 • לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.
 • הפעילות נערכת בישראל.
 • מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים. כמו כן, הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.

הבהרות ודגשים נוספים:

 • על המעסיק לשמור מסמכים מאמתים לקיום הכללים לעיל.
 • העלויות בהן עמד המעסיק הינן סבירות ביחס לפעילות ומטרתה.

לעניין זה, עלויות בסך 400 ש"ח לפעילות של יום שלם ללא לינה או 700 ש"ח ליום לפעילות הכוללת לינה.

 • ניתן ליישם הנחיות אלו, גם בקשר לימי גיבוש שנערכו בעבר.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1] ראו גם חוזרינו 47/14 ו-6/13.

דילוג לתוכן