PDF להורדה

רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי

שנה: 2018

מספר החוזר: 38.2018


ברצוננו לעדכנם, כי ועדת הכספים של הכנסת אישרה רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי. הרפורמה משנה מהותית את כללי ניכוי המס במקור, שחלו על המעסיקים עד כה.

יודגש, כי הכללים החדשים חלים מתחילת שנת 2018. עם זאת, במקרים מסוימים, רשאי העובד לבחור להחיל על עצמו את הכללים הישנים במידה והדבר יפחית את נטל המס.

נזכיר, כי כללי מס הכנסה[1] מפרטים את אופן חישוב המס של תושב ישראל אשר נשלח לעבוד בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי. עד לרפורמה, הכללים העניקו הטבות בדרך של ניכוי הוצאות בגין דיור, טיפול רפואי וחינוך. כמו כן הכללים קבעו, כי חבות המס תחושב לפי מדרגות מס הצמודות לדולר (ולא לפי מדרגות מס שקליות). חישוב המס לפי מדרגות דולריות יצר, במרבית המקרים, חבות מס גבוהה יותר לעומת חישוב המס לפי המדרגות השקליות. מצב זה נוצר הן לאור הפיחות המתמשך של הדולר מול השקל והן בשל שינויים אחרים אשר נעשו במיסוי יחידים תושבי ישראל.

להלן עיקרי הרפורמה:

  • החלת הכללים על עובד ישראלי רק במידה ונשלח לעבוד בחו"ל לתקופה העולה על 8 חודשים (ערב התיקון – 4 חודשים).
  • השוואת מדרגות המס ונקודות הזיכוי בכללים לאלו של עובד בישראל.
  • הגדלה משמעותית של תקרת הוצאות החינוך בחו"ל המותרות בניכוי – 18,000 עד 81,900 דולר, בהתאם למדינה אליה נשלח העובד.
  • ביטול זקיפת שווי רכב מופחת לעובדים בכירים.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030

 Guyhen@mbtcpa.co.il

[1]  כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), תשמ"ב-1982.

דילוג לתוכן