PDF להורדה

מבחני הכנסה למקבל קצבת נכות

שנה: 2018

מספר החוזר: 37.2018


החל מחודש יולי 2017, מקבלי קצבת נכות בקיבוץ המתחדש זכאים לכל ההטבות והתנאים הכלולים ב"חוק לרון"[1].

נזכיר, כי "חוק לרון" בא לשפר באופן משמעותי את תנאי מקבלי קצבת נכות ולעודד את יציאתם לעבודה, על ידי קביעת דרגות שכר, אשר לא יפסיקו את הקצבה לחלוטין, כפי שהיה נהוג. בעקבות השינוי עלייה בהכנסת עבודה (עד לגבול מסוים) תקטין בהדרגה את הקצבה בכל דרגה, כך שבכל מצב סך ההכנסה של הנכה תגדל. כתוצאה מכך, הסכום הכולל מההכנסה מעבודה והקצבה יהיה גדול מקצבת הנכות בלבד.

חשוב לדעת

 • במידה ונקבעה דרגת אי כושר יציבה – לא תערך בדיקה נוספת עם היציאה לעבודה.
 • דרגת אי הכושר שנקבעה תישאר כפי שהיא גם אם מקבל הקצבה התחיל לעבוד.
 • אם מקבל הקצבה הפסיק לעבוד, יוכל לחזור ולקבל קצבת נכות, כפי שקיבל לפני שהתחיל לעבוד, מבלי להיבדק על ידי ועדה רפואית.

נתונים נוספים

 • קצבת נכות מלאה ליחיד – 3,272 ש"ח.
 • יחיד הזכאי לקצבה בשיעור 100% – יכול להשתכר עד 3,700 ש"ח.
 • יחיד הזכאי לקצבה בשיעור 74% – יכול להשתכר עד 7,100 ש"ח.
 • יחיד הזכאי לקצבה בשיעור 60% – יכול להשתכר עד 7,900 ש"ח.
 • תוספת תלויים בגין ילדים – עד 40% מקצבה מלאה.
 • תוספת תלויים בגין בן/ת זוג – עד 50% מקצבה מלאה.

מקבל קצבת נכות יכול לעבוד ולהמשיך לקבל את קצבת הנכות בתנאי שהוא עומד במבחן ההכנסה.

בנספח לחוזר טבלאות לפי דרגות הנכות (100%, 75%, 60%), שיעור הקצבה וגובה ההפחתה במידה של השתכרות גבוהה יותר.

הכנסות עבודה הנלקחות בחשבון לצורך מבחן ההכנסה

 • עובד חוץ – ברוטו מתלוש השכר.
 • עובד פנים – "נטו מגולם".
 • עצמאי – הכנסה חייבת.
 • חלוקת רווחים שמקורם בסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה (מקבל קצבה עובד).

 

 

הכנסות שאינן פוגעות בקצבת הנכות אך פוגעות בתוספת התלויים

 • פנסיה מוקדמת ממקור חוץ.
 • קצבת אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח.
 • פנסיה מוקדמת מהקיבוץ (נטו).
 • ערבות הדדית / רשת ביטחון.

הסבר:

"תוספת תלויים" הינה תוספת, שמשלם המוסד לביטוח לאומי, למקבל קצבת הנכות עבור בן/בת זוגו וילדיו. תקציב, שנותן הקיבוץ למקבל קצבת הנכות, בגין רשת בטחון – מקטין את תוספת התלויים בגובה התקציב.

לדוגמה, מקבל קצבת נכות עם רשת בטחון של 1,000 ש"ח – המוסד לביטוח לאומי יקטין את תוספת התלויים, לה הוא זכאי, ב-1,000 ש"ח.

במקרים בהם מקבל קצבת נכות עובד בקיבוץ או משובץ בוועדה – יש לראות בסכומים, שמשלם הקיבוץ למקבל קצבת הנכות, כשכר עבודה ולא כרשת בטחון ובכך להימנע מפגיעה מיותרת בתוספת התלויים של החבר.

 

נספח לחוזר – טבלאות "סכום הכנסה מעבודה תוך קבלת קצבה בשיעור 100%, 74%, 60%"

 

 

בדבר יעוץ ושאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861        uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818    avi_s@britcpa.co.il

 

 

 

 

נספח

סכום הכנסה מעבודה תוך קבלת קצבה בשיעור 100%

 

סכום הכנסה מעבודה תוך קבלת קצבה בשיעור 74%

 

סכום הכנסה מעבודה תוך קבלת קצבה בשיעור 60%

[1]  חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 109), תשס"ח-2008.

דילוג לתוכן