PDF להורדה

רשימת היישובים המוטבים המעודכנת לשנת 2018, כולל המלצה חשובה לקיבוצים

שנה: 2018

מספר החוזר: 36.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את רשימת היישובים המוטבים לשנת המס 2018[1]. תושבי היישובים, הכלולים ברשימה, זכאים להנחות במס הכנסה בהתאם לניקוד המוענק לישוב ובכפוף להוראות פקודת מס הכנסה.

יודגש, כי הטבת המס הינה רק עבור הכנסה מיגיעה אישית ולפיכך, קיימת חשיבות רבה לקיים בקיבוצים רישום של עבודת החברים ובעיקר של החברים העובדים בענפי הקיבוץ, לרבות החברים הפנסיונרים.

נזכיר, כי הניקוד הכולל של כל יישוב, מורכב מחיבור הניקוד החברתי – כלכלי, ניקוד הפריפריאליות וניקוד הסמיכות לגבול.

רשימת היישובים המוטבים המעודכנת לשנת 2018, נמצאת באתר רשות המסים ובאתרנו. כמו כן, ניתן לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il, בבקשה לקבל רשימה זו.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

 

[1] הודעת מס הכנסה (רשימת יישובים מוטבים לשנת 2018), תשע"ח-2018.

דילוג לתוכן