PDF להורדה

הגשת בקשה לשכירת קרקע חקלאית לזמן קצר

שנה: 2018

מספר החוזר: 34.2018


ברצוננו לעדכנכם, שרשות מקרקעי ישראל פרסמה לאחרונה, כי על המבקש לשכור קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ט (2018-19) חלה חובה להגיש בקשה לרשות מקרקעי ישראל עד לתאריך ה-15 במאי 2018.

יודגש, כי החובה על הגשת הבקשה לשנת תשע"ט חלה גם על מי ששוכר קרקע בשנת תשע"ח, לתקופה שמסתיימת עד לתאריך ה-31 באוגוסט 2018 או עד לתאריך ה-31 בדצמבר 2018 ומבקש לשכור קרקע גם בשנת תשע"ט.

את הבקשה יש להגיש ליחידה אשר בניהולה מצויה הקרקע המבוקשת (צוות עסקות חקלאיות במשרד המרחבי של רמ"י). הבקשה תוגש על גבי טופס "בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי".

יובהר, כי על שוכרי קרקע לעיבוד עונתי ומרעה, אשר תקופת השכירות שלהם מסתיימת בשנת תשע"ח, ואשר אינם מעוניינים לשכור קרקע בשנת תשע"ט, להודיע על כך בכתב למשרדי צוות עסקות חקלאיות במשרד המרחבי של רמ"י, לא יאוחר מיום 15 במאי 2018. הימנעות ממתן הודעה זו כאמור ו/או אי הגשת הבקשה, תגרום לשוכר לאי הקניית זכות להמשך השכירות.

מסמכים הנדרשים להגשת הבקשה:

 • יש להגיש טופס בקשה מלא בלבד, בצירוף כל מסמכי החובה המפורטים בטופס, תוך הקפדה על ציון סוג העיבוד המבוקש: גידולי שדה (בעל / שלחין), מטע לעיבוד ולקטיף, סוג המרעה והיקפו.

לכל טופס בקשה יש לצרף תשריט איתור של השטח המבוקש.

 • עבור יזם שהינו תאגיד יש לצרף:
 • דוח רשם החברות, אשר הונפק 30 יום קודם הגשת הבקשה.
 • פרוטוקול מטעם התאגיד לצורך ביצוע הפעולה.
 • תזכיר ותקנון התאגיד.
 • תעודת התאגדות.

בנוסף, יש לצרף את המסמכים הבאים בהתאם לבקשה:

 • בקשה לגידולי שדה (בעל / שלחין) – המלצת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 • בקשה למטע לעיבוד ולקטיף – המלצת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בציון סוג המטע.
 • בקשה לרעייה – המלצת משרד החקלאות ופיתוח הכפר על התאמת השטח למרעה והשכרת השטח למבקש, כולל חוות דעת המשרד בדבר התאמת כושר הנשיאה של המרעה בשטח לבין סוג העדר וגודלו.

אם מבוקש להציב מבנים יבילים בשטח (בבקשה למרעה בלבד), יש לצרף: אישור מנומק של משרד החקלאות (הרשות המוסמכת לחוק ההתיישבות) לעניין הצורך במבנה.

 

 

יצוין, כי על מנת לבקש המלצה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר עבור רעייה, יש להציג למשרד החקלאות:

 • כרטיס מגדל עדכני מטעם הלשכה הווטרינרית המחוזית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הכולל את סוג העדר וגודלו.
 • אישור על ניהול ספרים במס הכנסה וטופס 1220.
 • את טופס הבקשה ניתן להוריד ב"טפסים ושטרות" במאתר האינטרנט של רמ"י – http://land.gov.il/Pages/Tzover_Forms.aspx

או באמצעות פניה למוקד הטלפוני, שמספרו 5575* (בתפריט הקולי- הורדת טפסים בפקס), או לקבלו במשרדי הצוותים החקלאיים במרחבי רמ"י.

 • לקבלת המלצת משרד החקלאות – יש לפנות למחוז משרד החקלאות הרלבנטי.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לשמאי מקרקעין אלי חלוצי, בטלפון: 052-4423008

elih@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן