PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – אפריל 2018 (תקציר)

שנה: 2018

מספר החוזר: 31.2018


לאחר תום החגים והגשמים, להלן מספר עדכונים בנוגע לתחום המים במגזר ההתיישבותי:

רישיונות הפקה והספקה 2018

לאור התיקון לחוק המים, שנכנס לתוקף בתאריך 30 באפריל 2017, פוצלו השנה (2018) הרישיונות לרישיון הפקה ולרישיון הספקה. לכל רישיון שויכו ההוראות המתאימות לסוג הפעילות. מספר הרישיון נשאר זהה בשניהם.

רישיון ההספקה כולל פריטים רבים הנוגעים לתשתיות של הספק, ולמקורות המים שלו ואילו רישיון ההפקה כולל פרטים הנוגעים להפקת המים. פרטים אילו נרשמו כעת לראשונה ברישיון. יש לבדוק נכונות הפרטים ובמידת הצורך לפנות לרשות המים ולבקש לתקן.

חיוב היטלי הפקה / דמי מים

שנת 2017 אופיינה בשני מועדים שונים מבחינת החיוב בהיטלי הפקה לחקלאות – בחודשים ינואר עד יוני, עדיין לא נכנס לתוקף תיקון 27 לחוק המים, ועל כן החיוב היה בהיטלי הפקה כמו בשנים קודמות. במחצית השנייה של השנה, מיולי ועד דצמבר, לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 27, החיוב היה בגין "דמי מים", בהתאם לתעריפי התקרה שבהוראות המעבר.

הקצאות המים לחקלאות לשנת 2018

שנת 2017, נרשמה כשנה החמישית ברציפות עם משטר משקעים נמוך מהממוצע הרב שנתי. נכון לסוף דצמבר 2017, ירדו רק כ-50% מהמשקעים בממוצע הרב שנתי לתקופה זו.

יצוין, כי הכמות שנמדדה בתחנות המייצגות באזור סובב ומעלה כינרת עד ליום 28 במרץ 2018 – 533 מ"מ גשם, כאשר הכמות ממנה ניתן יהיה לשקול להוסיף להקצאה למטרת חקלאות לפי הוראות הכללים – 550 מ"מ גשם. במקביל, הכמות שנמדדה בתחנות המייצגות במערכת הארצית עד ליום 28 במרץ 2018 – 446 מ"מ גשם, כאשר הכמות שמעליה לא יהיה צורך להפחית את ההקצאה למטרת חקלאות לפי הוראות הכללים – 600 מ"מ גשם.

דיווחים שנתיים נדרשים לבעלי רישיונות לגבי פעילות המים

נזכיר, כי על פי כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014, נדרש כל בעל רישיון הספקה או הפקה לדווח עד ליום 30 באפריל על תוצאות פעילות המים בשנה הקודמת.

בעלי הרישיונות נדרשים לדווח על תוצאות הפעילות הכספיות שלהם בתחום המים באמצעות דוח כספי בפורמט מוגדר, סקור על ידי רואה חשבון.

מועד הדיווח הכספי לשנת 2017 הינו עד ה-30 באפריל 2018, ואנו ממליצים לבעלי הרישיונות להתארגן לעריכת הדיווחים כנדרש.

במהלך חדש מרץ שלחנו ללקוחותינו את פורמט הדיווח הכספי הנדרש לשנת 2017.

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן