PDF להורדה

תכנית "כסף חכם" – פתיחת מקצי הרבעון הראשון של שנת 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 3.2018


ברצוננו לעדכנכם בדבר הודעת מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה בדבר פתיחת מקצי הרבעון הראשון של שנת 2018 בתכנית "כסף חכם", המסייעת להגדיל את היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים.

התכנית מיועדת לתאגידים בעלי היקף מכירות של עד 200 מיליון ש"ח וניסיון מוקדם ביצוא, ובמסגרתה יוכרו הוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים בחו"ל בשוק חדש או מכירת מוצר חדש בשוק בו פועל התאגיד או לרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשוק היעד הנבחר. כמו כן, על התאגיד להיות בעל היקף יצוא מינימלי של 250 אלף ש"ח (מלבד מקרים חריגים, כמפורט בהוראת מנכ"ל 5.10 של משרד הכלכלה והתעשייה).

הסיוע יינתן באמצעות השתתפות במימון ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד, עד לחצי מיליון ש"ח ולשווקים מועדפים עד ל-1 מיליון ש"ח, בגין:

 • יועצים מקצועיים ושכר עובדים
 • השתתפות בתערוכות וכנסים
 • קמפיינים פרסומיים ושיווק דיגיטאלי
 • ביטוח, תקינה ועלויות משפטיות
 • ליווי מקצועי של יועץ שיווקי מנוסה המתמחה בשוק היעד
 • ליווי והכוונה של הנספח המסחרי במדינת היעד

גובה הסיוע

 • השתתפות במימון הוצאות שיווקיות של עד 50% ובסכום כולל של עד 500 אלף ש"ח, למשך שנתיים.
 • לשווקים מועדפים: הודו, סין ויפן – השתתפות במימון 50% ובסכום כולל של עד 1 מיליון ש"ח, למשך שלוש שנים.

הגשת הבקשות תיעשה באופן מקוון.

הבקשות לתכנית ייבחנו וידונו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב במקצים לפי מועדי ההגשה להלן:

 • בקשות שיוגשו מיום 1/1/18 ועד 31/1/18
 • בקשות שיוגשו מיום 1/2/18 ועד 28/2/18
 • בקשות שיוגשו מיום 1/3/18 ועד 31/3/18

החוזר נכתב בתמציתיות למסירת מידע. הפרטים המלאים מפורטים בהוראת מנכ"ל 5.10 של משרד הכלכלה והתעשייה.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן