PDF להורדה

הזדמנויות בפרויקטים סולאריים בהסדרות חדשות – מרץ 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 29.2018


ברצוננו לעדכנם, כי רשות החשמל פרסמה הודעה לציבור על כניסתן לתוקף של מספר הסדרות סולאריות חדשות, שמטרתן עמידה ביעדים עליהם החליטה ממשלת ישראל והקובעים, כי עד לשנת 2020, 10% מייצור החשמל בישראל יהיה מאנרגיות מתחדשות.

נכון להיום פחות מ-3% מצריכת החשמל במשק הינה מאנרגיות מתחדשות.

ההסדרות החדשות מהוות פוטנציאל השקעה אטרקטיבי.

להלן פירוט ההסדרות החדשות:

מערכות תעריפיות לגגות קטנים

הסדרה זו הינה בתעריפי הזנה גבוהים יותר מאשר בעבר ומאפשרת הקמת מערכות בהספק גבוה יותר והיא מהווה פוטנציאל מעניין לבעלי גגות בשטח שעד לכ- 1,000 מ"ר.

  • אושרה מכסה של 300 MW, לגגות קטנים, שעד 15 KW ולגגות בינוניים, שעד ל-100 KW.
  • המערכות המוקמות יזכו לתעריף של 48 אגורות לקוט"ש למערכות, שעד 15 KW, ו-45 אגורות לקוט"ש במערכות, שעד 100 KW.
  • התעריף יינתן לתקופה של 25 שנה וללא הצמדה למדד.

מונה נטו חדש – פורסם לשימוע עם שינויים קלים ביחס למונה נטו, שכבר מוקם. ההסדרה החדשה תחול רק לגבי מערכות חדשות, שעדין לא קיבלו אישור מחלק להקמתן.

גגות גדולים ומאגרי מים – לפי מכרז תעריפי – עדין לא פורסמה ההסדרה המפורטת.

ייצור עצמי לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת – עדין לא פורסמה ההסדרה המפורטת, אולם פורסם, שניתן יהיה להקים מערכות ללא מגבלה על גבי קרקעות, מאגרים או גגות. המערכת תשמש לצריכה עצמית ובגין העודפים שייפלטו ישולם תעריף אחיד וצמוד מדד של 16 אגורות לקוט"ש.

כאמור, ההסדרות הסולאריות, שאושרו, יוצרות הזדמנויות השקעה מעניינות לקיבוצים ומושבים להם שטחים מתאימים, כולל הקמת מערכות נוספות על גגות, שכבר תפוסים חלקית עם מערכות סולאריות בהסדרות קודמות.

אנו מציעים לערוך ניתוח כולל של הפוטנציאל לפיתוח פרויקטים סולאריים ביישוב.

הניתוח יבחן את מאפייני צריכת החשמל, בהתפלגות שעתית בתוך שטח המחנה ומחוצה לו, סקירה של שטחים פוטנציאליים לפרויקטים ובכלל זה גגות קטנים וגדולים בשטח המחנה ומחוצה לו, שטחי מאגרים, שטחי מבני משק ושטחי חקלאות וכן הספק חיבורי החשמל בכל אתר.

על בסיס הניתוח נציג להנהלה את מכלול הפוטנציאל לפיתוח סולארי, כולל אינדיקציה לכדאיות ההשקעה בכל סוג פרויקט אפשרי, לצורך קבלת החלטות לגבי אופק הפיתוח הסולארי המיטבי עבור היישוב.

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן