PDF להורדה

קיבוץ מתחדש – אופן הדיווח של חבר עצמאי על הכנסתו החייבת

שנה: 2018

מספר החוזר: 28.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה קיימנו דיונים עם רונלד עם-שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, בעניין הטיפול בחבר קיבוץ הנמצא במעמד של חברות מלאה ומנהל תיק כעצמאי ברשות המסים.

יובהר, כי למרות שהגענו להסכמות, עדיין ישנם מספר נושאים פתוחים – כך שנושא הטיפול באופן הדיווח של החבר העצמאי עשוי עוד לעבור שינוים מסוימים.

נזכיר, כי סעיף 60א לפקודת מס הכנסה, קובע, שההכנסה החייבת של קיבוץ מתחדש, כוללת, בין היתר, גם את כלל ההכנסות החייבות במס אצל יחיד, שכיר ו/או עצמאי, חבר הקיבוץ המתחדש, שהופקו על ידי חבר הקיבוץ שאינן מעבודתו במסגרת הקיבוץ. המשמעות הינה, שמלוא ההכנסות הינן של הקיבוץ. עוד קובע הסעיף, שחישוב המס, בגין הכנסתו החייבת של הקיבוץ, כאמור, תיעשה במסגרת שומת הקיבוץ, קרי, הקיבוץ הינו הנישום גם לגבי הכנסותיו של החבר.

מובאות להלן עיקרי ההסכמות, כפי שהוסדרו עם החטיבה המקצועית, באשר לאופן דיווח הכנסתו החייבת והמס המגיע ששולם על חשבון הכנסתו החייבת בתיקו של החבר העצמאי.

כאמור לעיל, אנו ממתינים למספר הבהרות בנושא שטרם לובנו.

  • החבר העצמאי ימוסה על הכנסתו החייבת כעצמאי (לאחר ניכויים כחוק) – בדומה לכל עצמאי שאינו חבר קיבוץ – וישלם לפקיד השומה את המקדמות והמס, כחוק.

יודגש, כי הפרשי המס למול המקדמות יוסדרו בין החבר העצמאי לפקיד השומה. השומה בגין ההכנסה, שדווחה על ידי החבר העצמאי, תתבצע בתיקו האישי.

  • הקיבוץ יכלול את הכנסתו החייבת של החבר העצמאי כפי שדווחה בתיקו האישי. כמו כן, תעמוד לזכות הקיבוץ חבות המס ששולמה על ידי החבר העצמאי ותהווה מקדמה למס הסופי המחושב בקיבוץ לכלל חבריו.
  • המשמעות הינה שאופן הרישום של החבר העצמאי בספרי הקיבוץ דומה לאופן הרישום של עובדי החוץ.
  • צפוי, כי החל מדוחות המס של שנת 2018, יתווספו שדות לדוח 1301, אשר יעבירו את ההכנסה והמס, כאמור, לדוח הקיבוץ.
  • החברים העצמאיים ידרשו להצהיר כי הם מאשרים שתתבצע שומה בתיקם האישי וכי הם יהיו ברי השומה וברי הדיווח על הכנסתם כעצמאים.
  • הקיבוץ יידרש להמציא מסמך חתום בדבר ההכנסה החייבת וחבות המס שכלל הקיבוץ בגין החבר העצמאי.

את האמור לעיל יש ליישם החל משנת 2018, בשומתו המוצהרת של החבר העצמאי ובדוחות המס המוגשים של הקיבוץ לשנת 2018.

 

 

 

שנת 2017 כשנת מעבר

בשנת 2017 יש לכלול את הכנסתו החייבת של החבר העצמאי ואת המס בגינו בדוח הקיבוץ.

עד לשנת 2017 חברים עצמאים דיווחו, בעיקר, בשתי שיטות דיווח:

הגשת דוח אפס – הקיבוץ יכלול את הכנסתו החייבת של החבר העצמאי לאחר ניכויים לקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוח לאומי (בהתאם לחישוב יועץ המס או הקיבוץ) במסגרת ההכנסה החייבת של הקיבוץ. חבות המס בגין החבר תחושב על ידי הקיבוץ, על בסיס תקציב החבר, לאחר זקיפת שאר הכנסות הקיבוץ, המיוחסות לחבר, בדומה ליתר חברי הקיבוץ. החבר ישלם את מקדמות המס לקיבוץ.

הגשת שומה באופן עצמאי (בהתאם לחוק החדש) – הקיבוץ יכלול את הכנסתו החייבת של החבר העצמאי כפי שנכללה בשומה שדווחה למס הכנסה. כמו כן, יזקוף הקיבוץ לזכותו את המס המגיע, ששולם על חשבון ההכנסה החייבת כפי שנכללה בשומה שדווחה על ידי החבר העצמאי. חבות המס תהווה מקדמה למס הסופי, שיחושב בקיבוץ לכלל החברים. חבות המס בגין החבר תחושב כמו בסעיף הקודם.

 

לסיכום,

החל משנת 2018, חבר עצמאי ידווח על הכנסותיו בתיקו האישי וישלם באופן שוטף את המקדמות. לכן, אין להגיש דוחות אפס, כפי שהוגשו בעבר. כאמור, חבר עצמאי ידווח על הכנסותיו  ויהיה בר השומה ובר הדיווח מול פקיד השומה.

במידה וחבר עצמאי העביר מקדמות לקיבוץ בגין שנת 2018 – אנו ממליצים, שמקדמות אלו יוחזרו לחבר. במקביל, מומלץ שהחברים העצמאיים ידווח על כלל המקדמות, מתחילת השנה,  בדיווח המקדמה הקרובה.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

דב קלט, בטלפון: 03-6382839               dov@mbtcpa.co.il

שמרית ציטון, בטלפון: 03-6382855   shimrit@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן