PDF להורדה

העברת הדיווח על רכישות ומכירות לרש"פ למסגרת הדיווח המפורט למע"מ

שנה: 2018

מספר החוזר: 26.2018


ברצוננו לעדכנכם בדבר הודעת רשות המסים, כי על מנת לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הקיימים ברשות המסים מול ציבור העוסקים למול הרשות הפלסטינית (הרש"פ) – הוחלט לעדכן את דרישות הדיווח על חשבוניות הניתנות לעוסקים / מתקבלות מעוסקים ברש"פ.

הודעת רשות המסים פורסמה בארבעה לפברואר 2018, וההסדר יחול בתוך 90 ימים מיום פרסום ההודעה.

להלן עיקרי נוהל הדיווח:

מדינת ישראל והרש"פ מתחשבנות על בסיס חודשי על המע"מ, המשולם בידי חייבים במס (עוסק, מלכ"ר, מוסד כספי), בגין רכישות ומכירות לצד שכנגד. ההתחשבנות מבוצעת בגין רכישות מהרש"פ על גבי טופס מע"מ 878 ובגין מכירות לחייבים במס מהרש"פ על גבי טופס 879 – בטפסים ידניים, הנשלחים בצירוף העתקי החשבוניות (ליחידת קישור מע"מ לרשות הפלשתינאית (קמר"פ) בדואר רשום).

השינוי – הדיווח אודות החשבוניות הניתנות לעוסקים ברש"פ או המתקבלות מהם – ייעשה בדיווח המפורט ולא באופן ידני. באופן זה ייחסך המילוי של טפסי 878 ו-879 ומשלוח העתקי החשבוניות והטפסים לקמר"פ.

במקביל, הקצאת חשבוניות I תמשיך להיות מבוצעת על ידי רשות המסים והשימוש בפנקסים הכחולים הידניים יימשך, ניכוי מס תשומות מספקים מהרש"פ ימשיך להיות על בסיס חשבוניות P בלבד והחשבוניות ימשיכו להישמר כחלק ממערכת הנהלת החשבונות.

יודגש, כי השינוי יחול אך ורק על חייבים במס המדווחים למע"מ במסגרת הדיווח המפורט.

 

דילוג לתוכן