PDF להורדה

דיווח נפרד של חברי קיבוץ על הכנסות משוק ההון

שנה: 2018

מספר החוזר: 25.2018


ברצוננו לעדכנכם, בדבר עמדת רשות המיסוי[1] הקובעת את אופן מיסוי ההכנסות משוק ההון של חברי הקיבוץ, שלא נכללו בדוחות המס של הקיבוץ.

יצוין, כי עמדה זו מתייחסת לשנת 2014, אך עולה בקנה אחד עם החקיקה החדשה החלה משנת 2017 ואילך.

להלן עיקרי ההחלטה:

העובדות – לבני זוג, שגילם מעל 60 והחברים בקיבוץ שיתופי, היו הכנסות משוק ההון בשנת 2014. בני הזוג היו כלולים במניין חברי קיבוץ והכנסותיהם חויבו במס במסגרת החישוב המבוצע לכלל חברי הקיבוץ. בני הזוג הינם פנסיונרים ואינם עובדים ב"עבודה מזכה" כהגדרתה בסעיף 57 פקודת מס הכנסה[2]. בני הזוג צירפו אישור מאת הקיבוץ, כי הרווחים וההפסדים שלהם משוק ההון, לא קוזזו ולא נכללו בחישוב המס של הקיבוץ, וכי אין לקיבוץ כל התנגדות, שבני הזוג יטפלו בנושא החזר המס בגין ההכנסות משוק ההון, באופן עצמאי מול רשות המסים. כמו כן, הצהירו בני הזוג, כי בשנת המס 2014, לא הייתה להם כל הכנסה חייבת במס, אשר לא נכללה בדוח המס של הקיבוץ, למעט ההכנסות האמורות משוק ההון.

הסדר המס ותנאיו – בני הזוג יהיו נתונים לחישוב מס מאוחד, ללא קשר לאופן הדיווח של הקיבוץ בדוחות המס שלו. גובה הכנסת בני הזוג מהקיבוץ, לצורך חישוב המס, תהיה כפל הכנסת יחיד כפי שחושבה על ידי הקיבוץ. כמו כן, לא יינתנו זיכויים אישיים כנגד המס החל על ההכנסות משוק ההון (אשר דווחו בדוח המס לשנת 2014). החבר יהא בן הזוג הרשום. שיעור המס בגין ההכנסות משוק ההון יהא בהתאם להוראות סעיף 125ג', הקובע את שיעור המס על הכנסה מריבית ומדמי ניכיון (25%).

למען הסר ספק, הובהר והוסכם, כי במידה ולאחר שייערכו לקיבוץ שומות סופית ו/או שהקיבוץ יבקש לבצע פריסת רווח הון, תהיה רשות המסים רשאית לתקן את השומות. הפרשי המס בהתאם לסעיף זה יישאו ריבית והפרשי הצמדה, בהתאם לחוק.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  החלטת מיסוי 5163/18.

[2]  ראו חוזרנו 4/14.

דילוג לתוכן