PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – מרץ 2018 (תקציר)

שנה: 2018

מספר החוזר: 24.2018


 

הקצאות המים לחקלאות לשנת 2018

שנת 2017 נרשמה כשנה החמישית ברציפות עם משטר משקעים נמוך מהממוצע הרב שנתי. נכון לסוף דצמבר 2017, ירדו רק כ-50% מהמשקעים בממוצע הרב שנתי לתקופה זו.

בתחנות המייצגות באזור סובב ומעלה כינרת עד ליום 27 בפברואר 2018 – נמדדה כמות של 528 מ"מ גשם. הכמות ממנה ניתן יהיה לשקול להוסיף להקצאה למטרת חקלאות, לפי הוראות הכללים – 550 מ"מ גשם.

בתחנות המייצגות במערכת הארצית עד ליום 27 בפברואר 2018 – נמדדה כמות של 446 מ"מ גשם. הכמות שמעליה לא יהיה צורך להפחית את ההקצאה למטרת חקלאות, לפי הוראות הכללים – 600 מ"מ גשם.

מים מוזלים לגינון ציבורי

החל משנת 2016, אישרה רשות המים ליישובים מתוכננים, העומדים בהגדרות שמפורטות בכללים, לקבל תעריף מוזל בגין צריכת המים לגינון ציבורי.

ההנחיות, להגשת בקשה לתעריף זה נשארו כשהיו, כאשר תנאי הסף המהותיים הינם הפרדת זהויות בין בעל הרישיון לצרכן המים לגינון ציבורי (כגון, הוועד המקומי). יש להציג חשבוניות המבססות עובדה זו. בנוסף, יש חובה להציג אישורים, כי הצרכנים השונים חויבו בתעריפי המקסימום הקבועים בתקנות ומתעדכנים אחת לשנה או חצי שנה.

בגין בקשות שייקלטו במלואן עד לתום שנת 2018 ויאושרו – יתקבל החזר כספי בגין ההפרש בתעריפי המים לגינון לכל שנת 2018. בגין בקשות חדשות, שיוגשו בתחילת השנה הבאה – התעריף לגינון ציבורי יעודכן מאותו המועד ואילך.

דיווחים שנתיים נדרשים לבעלי רישיונות לגבי פעילות המים

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014, נדרש כל בעל רישיון הספקה או הפקה לדווח עד ליום 15 בפברואר על כמויות המים שסיפק, לפי סוגי המים בשנה הקודמת. הדיווח הינו בטופס מקוון באתר האינטרנט של רשות המים.

במידה וישנם ספקים, שעדין לא השלימו את הדיווח הכמותי לשנת 2017, אנו ממליצים להשלים את הדיווח בהקדם. נזכיר, כי מועד הדיווח הכספי לשנת 2017, הינו ה-30 באפריל 2018. מומלץ לספקי המים להתארגן במועד לדיווח, כאמור.

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן