PDF להורדה

הפעלת מסלול ירוק חדש לתשלומים לתושב חוץ

שנה: 2018

מספר החוזר: 22.2018


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות המסים על הפעלת מסלול ירוק חדש להעברת תשלומים לתושב חוץ במדינת אמנה.

נזכיר, כי ככלל, העברת תשלומים לתושב חוץ, באמצעות בנק, מחייבת אישור ניכוי מס במקור מפקיד השומה (למעט מקרים שנקבע בחוק שהינם פטורים מכך).

כאמור לאחרונה, הודיעה רשות המסים על הפעלת מסלול ירוק חדש להעברת תשלומים לחו"ל, ביצוע השקעות בחו"ל ומתן הלוואות בחו"ל המועברים לחשבון בנק במדינת אמנה ולתושבים במדינות אמנה, לשם:

  • השקעה במניות חבר בני אדם,
  • השקעה בנדל"ן בחו"ל,
  • השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד),
  • מתן הלוואות לתושב חוץ,
  • מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם.

פעולות אלו יבוצעו באמצעות טופס הצהרה, שימולא בסניף הבנק או באופן מקוון במערכת הבנקאית.

יובהר, כי לא נדרש לקבל מפקיד השומה אישור פטור ניכוי ממס לפעולות אלו.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן