PDF להורדה

אגודות שיתופיות – תמצית עניינים הקשורים לנושא שעבודים

שנה: 2018

מספר החוזר: 21.2018


כחלק מהבטחת התנהלותן התקינה של האגודות וכחלק מיישום סמכות הפיקוח של הרשם, מוטלות על האגודות, בפקודה ובתקנות, חובות שונות, ובהן חובת ניהול פנקס שעבודים לזכות האגודה ופנקס שעבודים לחובת האגודה.

להלן תמצית עניינים הקשורים לנושא השעבודים באגודות שיתופיות.

רישום שעבוד לאגודה שיתופית

בקשה לרישום שעבוד נכסיה של אגודה שיתופית – יש להגיש  למחלקת השעבודים במשרד רשם האגודות השיתופיות, תוך 21 יום ממועד היווצרותו.

יודגש, כי רק רישום השעבוד, על פי הוראות הדין במשרד הרשם, נותן לשעבוד תוקף כלפי מפרק וכל נושה של האגודה.

השעבוד נרשם, בדרך כלל, תוך כ-3 שבועות. אישור על השעבוד נשלח בדואר או באמצעות שליח בתיאום מראש.

המסמכים הנדרשים

  • טופס "רישום שעבוד" חתום (כנדרש בטופס), בצירוף אגרת חוב או הסכם שעבוד.
  • אישור על תשלום אגרה.

במקרים מיוחדים – בהם לא ניתן להגיש את הבקשה לרישום השעבוד בתוך 21 יום ממועד היווצרותו – יש להגיש טופס "בקשה להארכת מועד לרישום שעבוד", בצירוף תצהיר התומך בבקשה, מאושר כדין על ידי עורך דין (בהתאם לנוסח שבטופס).

יובהר, כי על כל החומר המועבר להיות נאמן למקור.

אגרת רישום שעבוד

רישום השעבוד כרוך בתשלום אגרה בסך 249 ש"ח.

את האגרה ניתן לשלם דרך בנק הדואר או באמצעות שוברי תשלום, וכן באמצעות כרטיס אשראי באופן מקוון דרך אתר שירות התשלומים הממשלתי (אפשרות תשלום חדשה החל מינואר 2018).

יובהר, כי אם מבקשים לרשום יותר משעבוד אחד – יש לשלם אגרה לכל אחד מהשעבודים בנפרד.

בקשה לתיקון שעבוד של אגודה שיתופית

הגשת הבקשה – יש להגיש טופס "בקשה לתיקון שעבוד", כולל חתימה מקורית, לידי מחלקת השעבודים במשרד רשם האגודות השיתופיות.

 

ביטול שעבוד של אגודה שיתופית

ביטול רישום השעבוד יכול להיעשות רק על ידי הנושים, שהשעבוד נרשם לטובתם.

יש להגיש טופס "בקשה לביטול רישום של שעבוד" למחלקת השעבודים במשרד הרשם. את הטופס יש להגיש חתום בחתימה מקורית.

על טופס הבקשה לכלול, בין היתר, את מספר תעודת רישום השעבוד אותו רוצים לבטל ואת תאריך יצירתו.

ביטול רישום שעבוד מבוצע בדרך כלל תוך 3 ימים. אישור על ביטול השעבוד נשלח בדואר בלבד או באמצעות שליח בתיאום מראש.

בקשה לדוח שעבודים ועיון במסמכי שעבוד של אגודה שיתופית

ניתן להזמין דוח שעבודים, המפרט את כלל השעבודים הרשומים תחת אגודה שיתופית וכן בקשה לעיון במסמכי שעבוד על ידי פניה למחלקת השעבודים במשרד הרשם.

הפניה יכולה להעשות:

בדוא"ל IgudShitufi@Economy.gov.il

או בפקס 02-6793432

יש לציין בבקשה את הפרטים הבאים:

  • מספר האגודה
  • שם הפונה
  • מספר טלפון
  • מספר תעודת הרישום של השעבוד, המבוקש

לאחר קבלת הבקשה המסמכים יוזמנו מהארכיב ויישלחו בדואר רשום אל המבקש.

 

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן