PDF להורדה

תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב) – תמיכה לקידום הייצוא

שנה: 2018

מספר החוזר: 2.2018


ברצוננו לעדכנכם אודות תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב), המיועדת למבקשי סיוע, בעלי היקף יצוא נמוך, המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים ובכך להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים.

במסגרת התכנית יינתן סיוע למשך 24 חודשים באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים.

את הבקשה לסיוע ניתן להגיש עד 31 בינואר 2018.

עיקר תנאי הסף להגשת בקשה

  • היקף ייצוא שנתי עד 250,000 דולר.
  • מחזור מכירות גדול מ-500,000 ש"ח וקטן מ-50,000,000 ש"ח או לחילופין גיוס הון של 2,000,000 ש"ח.

הסיוע במסגרת התכנית – סיוע כספי לפיתוח מערכי שיווק בשוק היעד ובכללם:

  • הכנת תכנית שיווקית
  • ייעוץ והקמת מערכי שיווק
  • התמחות בשוק יעד
  • פרסום ושיווק מקוון
  • תערוכות והדגמות בשוק היעד
  • טיסות
  • תקינה, ייעוץ משפטי וביטוח

שיעור הסיוע

שיעור הסיוע עד 50% מההוצאות המוכרות בסכום כולל של עד 400 אלף ש"ח לשוק היעד (סך הסיוע המרבי 200 אלף ש"ח).

החוזר נכתב בתמציתיות למסירת מידע. הפרטים המלאים מפורטים בהוראת מנכ"ל 5.12 של משרד הכלכלה והתעשייה.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן