PDF להורדה

ניתוח כולל של פוטנציאל השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 18.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי לצורך עמידה ביעדי הממשלה פרסמה רשות החשמל מספר הסדרות חדשות, אשר חלקן כבר קיבל תוקף וחלקן פורסם לשימוע בדצמבר 2017, לצורך הפעלה בשנת 2018.

הצורך של מדינת ישראל לעמוד ביעדי הייצור מאנרגיה מתחדשת עד לשנת 2020, וההסדרות הסולאריות שפורסמו לצורך כך, יוצרים הזדמנויות השקעה לקיבוצים ומושבים, אשר ברשותם שטחים מתאימים.

נזכיר, כי ממשלת ישראל קיבלה בשנת 2011 החלטה שעד לשנת 2020- 10% מייצור החשמל בישראל יהיה מאנרגיות מתחדשות. נכון להיום, פחות מ-3% מצריכת החשמל במשק הינה מאנרגיות מתחדשות. בכדי לעמוד ביעדי הממשלה לשנת 2020 – יש להגדיל מהותית את היקפי הייצור מאנרגיה מתחדשת. כיוון, שהפוטנציאל למימוש מכסות של אנרגיית רוח ואנרגיה מביו גז, עד לשנת 2020, הינו קטן, רוב תוספת היצור של אנרגיה מתחדשת מתוכנן להיות מאנרגיה סולארית.

להלן פירוט ההסדרות הסולאריות הקיימות והמתוכננות:

  • מונה נטו – יצור לצריכה עצמית.
  • מונה נטו חדש – פורסם לשימוע עם שינויים קלים ביחס למונה נטו שכבר מוקם.
  • מערכות קרקעיות גדולות לרשת החלוקה – לפי מכרז תעריפי.
  • מערכות קרקעיות גדולות לרשת ההולכה – לפי מכרז תעריפי.
  • גגות גדולים ומאגרי מים – לפי מכרז תעריפי – פורסם לשימוע.
  • גגות קטנים – תעריף קבוע ל-25 שנה להזנה לרשת – פורסם לשימוע.
  • ייצור לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת – פורסם לשימוע.

 

אנו מציעים לערוך ניתוח כולל של הפוטנציאל לפיתוח פרויקטים סולאריים בישוב – הבוחן את מאפייני צריכת החשמל, בהתפלגות שעתית בתוך שטח המחנה ומחוצה לו, סקירה של שטחים פוטנציאליים לפרויקטים, ובכלל זה, גגות קטנים וגדולים בשטח המחנה ומחוצה לו, שטחי מאגרים, שטחי מבני משק ושטחי חקלאות וכן הספק חיבורי החשמל בכל אתר.

על בסיס הניתוח יוצג להנהלה מכלול הפוטנציאל לפיתוח סולארי, כולל אינדיקציה לכדאיות ההשקעה בכל סוג פרויקט אפשרי, לצורך קבלת החלטות לגבי אופק הפיתוח הסולארי המיטבי עבור הישוב.

 

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן