PDF להורדה

עמותה – חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 17.2018


כל עמותה חייבת בתשלום אגרה שנתית, החל מהשנה שלאחר רישומה, אלא אם כן היא נכנסת לגדר הפטור הקבוע בתקנות[1].

תשלום אגרה שנתית לשנת 2018

אגרה שנתית מופחתת  לתשלום עד סוף חודש מרץ 2018 –  1,303 ש"ח

אגרה שנתית רגילה – לתשלום החל מאפריל 2018 – 1,592 ש"ח

על העמותה לשלם את האגרה השנתית בבנק הדואר או באופן מקוון באתר רשם העמותות ולחילופין להמציא לבנק הדואר את טופס התצהיר בדבר פטור (הנכלל בטפסים שנשלחים לעמותה מידי שנה) חתום כנדרש.

יצוין, כי עמותה תהא זכאית לפטור מאגרה שנתית אם הצהירו יו"ר הוועד וחבר ועד נוסף בתצהיר חתום בפני עורך דין, לכל שנה בנפרד, כי מתקיימים בה התנאים המצטברים הבאים:

  1. המחזור הכספי של העמותה אינו עולה על 300,000 ש"ח;
  2. העמותה אינה משלמת שכר ותשלומים בכל צורה שהיא (עבור עבודה, בין אם כעובד ובין אם כקבלן משנה), לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע פעולות הנדרשות על פי דין (כגון תשלום לרואה חשבון לצורך עריכת דוחות כספיים)[2]. כמו כן, תשלום גמול ליו"ר ועד, חבר ועד וחבר ועדת ביקורת על פי תקנות הגמול – לא יובא בחשבון כתשלום שכר לעניין הפטור מאגרה.

יודגש, כי ככל שהעמותה הצהירה על התנאים המזכים אותה בפטור, וחלו שינויים בעניין במהלך השנה – באופן שמוציא אותה מגדר זכאית לפטור – על העמותה למסור דיווח בעניין לרשם, ולשלם את האגרה השנתית.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998.

[2] רשם העמותות מתייחס לתשלום של עד 2,000 ש"ח במצטבר לחודש, לצורך פעילות הנלווית לפעילות העיקרית של העמותה, כתשלום זניח שאינו עולה כדי תשלום שכר (לדוגמה, תשלום עבור שירותי ניקיון).

דילוג לתוכן