PDF להורדה

שותפות – חובות דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 16.2018


על פי הוראות החוק[1] כל שותפות חייבת בדיווחים שונים לרשם השותפויות וכן בתשלום אגרה שנתית.

תשלום אגרה שנתית לשנת 2018

אגרה שנתית מופחתת לתשלום עד סוף חודש מרץ 2018 – 1,120 ש"ח

אגרה שנתית רגילה – לתשלום החל מאפריל 2018 – 1,488 ש"ח

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשות התאגידים או בכל סניפי בנק הדואר (ללא כל צורך בשובר נייר – מספיק מספר השותפות).

יובהר, כי כל תשלום בסכום הנמוך מהקבוע בתקנות ייחשב כתשלום חלקי בלבד וכן, כי שותפות שפורקה מרצון תהיה חייבת באגרה שנתית עד השנה, שבה מסרה לרשם הודעה על פירוקה.

 

חובות דיווח של שותפות כללית ומוגבלת לרשם השותפויות:

  • שינוי שם
  • שינוי תקנות השותפות (הסכם השותפות)
  • שינוי מהות העסק
  • שינוי מען
  • שינוי בשותפים ובפרטיהם
  • שינוי בפרטי מורשה החתימה
  • שינוי בתקופת קיומה של השותפות

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1] פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ה-1975 ותקנותיה.

דילוג לתוכן