PDF להורדה

חברה פרטית – חובת תשלום אגרה שנתית וחובות רגולטוריות נוספות

שנה: 2018

מספר החוזר: 15.2018


על פי החוק[1], חובה על כל חברה לעדכן את רשם החברות בשינויים המתבצעים בה, להגיש דוח עדכון פרטים שנתי ולשלם אגרות שנתיות.

יצוין, כי רשות התאגידים מכריזה על חברה, שאינה מקיימת את חובותיה, כ"חברה מפרת חוק"[2] ומטילה סנקציות שונות כלפי אותה חברה, כולל עיצומים כספיים.

עוד נציין, כי הוראות החוק חלות גם על חברה שאינה פעילה כלכלית ורשומה כפעילה ברשם החברות. על כן, מומלץ לחברה שאינה פעילה כלכלית לפעול לפירוקה מרצון.

לידיעתכם, לרשות התאגידים אתר המאפשר ביצוע עדכונים באופן מקוון, לרבות עדכון דוח שנתי[3].

תשלום אגרה שנתית לשנת 2018

אגרה שנתית מופחתת לתשלום עד סוף חודש מרץ 2018 – 1,120 ש"ח

אגרה שנתית רגילה – לתשלום החל מאפריל 2018 – 1,488 ש"ח

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשות התאגידים או בכל סניפי בנק הדואר (ללא כל צורך בשובר נייר – מספיק מספר החברה).

חברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון – חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם מסמכים הנדרשים כדין, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה.

יצוין, כי מידע מרשות המסים אודות סיווג התיק (תיק סגור/מעולם לא נפתח תיק/ תיק שסווג כלא פעיל) – מועבר ישירות אל רשם החברות (דהיינו, מבלי שהחברה נדרשת להמציא אישורים מרשות המסים אודות סיווג התיק).

חברה שהפסיקה את פעילותה ותיקה טרם נסגר – רשאית להמציא לרשם אישור רואה החשבון המבקר על העדר פעילות החברה[4]. האישור יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית או מעיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  חוק החברות, תשנ"ט-1999 ותקנותיו.

[2]  ראו חוזרנו 15/17.

[3]  לפרטים נוספים אודות הדוח השנתי – ראו חוזרנו 15/17.

[4]  טופס 9ב (תקנה 10 (א')).

דילוג לתוכן