PDF להורדה

טיוב הרגולציה בתחום האגודות השיתופיות – קול קורא לקבלת הערות מהציבור

שנה: 2018

מספר החוזר: 14.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות פרסם קול קורא לקבלת הערות מהציבור בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי.

במסגרת התכנית הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי מבקש רשם האגודות השיתופיות להפחית את הנטל הרגולטורי על האגודות ולשפר את השירות לציבור, תוך שמירה על תכלית הרגולציה והאינטרסים הציבוריים המוגנים על ידה.

לשם כך מבקש רשם האגודות לבחון את הרגולציה הקיימת.

הציבור מוזמן להתייחס לרגולציה הקיימת בהיבט של השפעתה על הניהול השוטף של האגודה, העלויות הנגזרות ממנה ובכל היבט אחר הקשור לפעילותה של האגודה.

ניתן להתייחס לנושאים הבאים:

  • רישום אגודה שיתופית, תיקוני תקנונים
  • חובות דיווח המוטלות על אגודות
  • דרישות תפעוליות הנדרשות מהאגודה

כמו כן, מוזמן הציבור להתייחס לנושאים נוספים ולהציע הצעות לשיפור הרגולציה.

התייחסויות ניתן להעביר עד ליום ה-15 בפברואר 2018, בדוא"ל: 

Registrar.Consultation@economy.gov.il

בפנייה יש לציין את שם הפונה, שם הארגון (אם קיים) ופרטי התקשרות.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן