PDF להורדה

עדכונים בתחום תעריף החשמל – שנת 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 12.2018


 

 

ברצוננו לעדכנכם, כי בהתאם להחלטת רשות החשמל, לוח תעריפי החשמל במשק שונה החל מינואר 2018.

נציין, כי לוח זה הינו שונה במעט מהתעריפים שפורסמו לשימוע ציבורי בדצמבר 2017.

להלן טבלה המרכזת את התעריפים הרלבנטיים לקיבוצים ולחברות חלוקת חשמל:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן טבלה עבור הצרכנים בתעריף קבוע:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן עיקרי המסקנות העולות מלוח התעריפים המעודכן:

 • תעריפי התעו"ז לצרכן
 • הוזלת תעריף תעו"ז מתח נמוך בכל עונות השנה (חורף, מעבר, קיץ) ובכל המקטעים (שפל, גבע, פסגה) בשיעור ממוצע של כ-2.8%.
 • הוזלת התעריף הממוצע של מתח גבוה מכירה מרוכזת ("תעריף מחלקי חשמל") בשיעור ממוצע של כ-0.65%.
 • ייקור התעריף הממוצע של תעו"ז מתח גבוה בשיעור של כ-1.8%.
 • תעריפים קבועים לצרכן
 • הוזלת התעריף הביתי הקבוע לצרכנים בשיעור של כ-2.3%.
 • הוזלת תעריף כללי קבוע בשיעור של כ-0.5%.
 • הוזלת תעריף תאורת הרחוב הקבוע בשיעור של כ-3.9%.
 • תעריף הייצור
 • ייקור של תעריף הייצור בכל המקטעים ועונות השנה בשיעור ממוצע של 6.3%.
 • השפעות שינוי התעריפים על הקיבוץ
 • עלות החשמל לחברות חלוקת חשמל תרד בשיעור של כ-0.65%, המשמעות הינה הפחתת החיסכון האלטרנטיבי בגין מערכות סולאריות לייצור עצמי.
 • מרווח החלוקה (פער בין מחיר מכירה לעלות הקנייה) במכירת חשמל ממחלק לצרכני מתח גבוה (מפעלים) – גדל בשיעור ניכר ועומד על שיעור של כ-6.5%.
 • מרווח החלוקה של מחלקי החשמל ביחס לצרכני מתח נמוך – הצטמצם במעט ועומד כיום בממוצע על שיעור של כ-23.9%.
 • עליית תעריפי מקטע הייצור בשקלול התעריף, תגדיל את ההיקף הכספי של ההנחה אותה נותנים יצרני החשמל הפרטיים (יח"פים).

 

לסיכום, מצבן של חברות חלוקת החשמל שבשטחן מפעל הצורך חשמל במתח גבוהה שופר, חברות חלוקת חשמל שבשטחן רק צרכני מתח נמוך נפגעו במקצת במרווח, צרכנים של חשמל בעסקאות פרטיות ייהנו מהגדלת ההנחה, ואילו המערכות הסולאריות לצריכה עצמית ייפגעו במקצת, הן כתוצאה מירידת המחיר למחלקי חשמל והן כתוצאה מהגדלת ההנחה מיח"פ.

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן