PDF להורדה

עדכונים בתחום תעריפי המים – ינואר 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 10.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המים פרסמה את ספר תעריפי המים החדש, החל על ספקי המים השונים, החל מינואר 2018.

להלן טבלה המרכזת את התעריפים הרלבנטיים ליישובים מתוכננים:

 

 

 

 

 

 

 

להלן עיקרי המסקנות העולות מלוח התעריפים המעודכן:

 • תעריפי רכישת מים ממקורות ליישוב מתוכנן – ספק חד רשותי
 • מים שפירים לחקלאות – התעריף לא השתנה ביחס ליולי 2017, לאחר שירד אז, בעקבות תיקון 27 לחוק המים, בשיעור של 22.6% ביחס לתעריפי ינואר 2017.
 • מים ביתיים כמות מוכרת – הוזלה של 48.7%.
 • מים ביתיים כמות נוספת – הוזלה של 3.2%.
 • מים לגינון ציבורי – עלייה של 0.8%.

הוזלה כוללת בתעריפי המים הביתיים, אל מול עלייה קלה במים לגינון ציבורי, שחקה במעט את התמריץ לקבלת זכאות למים לגינון ציבורי.

 • תעריפי מכירת המים לצרכנים בישוב המתוכנן
 • הוזלת תעריף המכירה לכמות מוכרת לצרכנים ביתיים בשיעור של כ-11.5%.
 • הוזלת תעריף המכירה למים שפירים כמות נוספת בשיעור של כ-2.3%.
 • תעריף מים לגינון ציבורי – נשאר ללא שינוי.

הוזלת תעריפי המכירה הייתה בשיעור משמעותי יותר מהוזלת תעריפי הקנייה, כך שמרווח החלוקה בגין מים ביתיים בכמות המוכרת והנוספת נשחק בשיעור קל של 0.2%, ואילו המרווח בגין מים לגינון ציבורי נשחק בשיעור של 9.6%.

 • תעריפי הייחוס לספק מפיק חד רשותי

לראשונה, לאחר פרסומו של תיקון 27 לחוק המים, נכללו בספר התעריפים תעריפי יחוס לצורך קביעת דמי המים לספקים מפיקים. תשלום דמי המים יבוצע לכל סוג מים לפי הפער שבין תעריף הייחוס שפורסם לעלות ההפקה המוכרת לספק.

 • תעריפים לצרכן עירוני – לא חל שינוי בתעריף.

לסיכום, עלויות המים השפירים לחקלאות ולבית לצרכני מקורות  – ירדו, מאידך ירד גם תעריף המכירה לצרכנים, כך שמרווח החלוקה נפגע במקצת. המרווח בין עלות הקנייה לעלות המחיר של מים לגינון ציבורי נשחק.

המפיקים הפרטיים נפגעו כתוצאה מהחלת תיקון 27, וישלמו למקורות דמי מים בפער שבין תעריף הייחוס לעלות המוכרת למפיק.

לראשונה, בעקבות פרסום תעריפי הייחוס, יכולים מפיקים שהם ספקים לבקש הקצאה לכמות מוכרת לגינון ציבורי.

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן