PDF להורדה

משק המים לקראת שנת 2018

שנה: 2017

מספר החוזר: 99.2017


לקראת שנת 2018, להלן מספר הדגשים ועדכונים בנושאי משק המים בישובים המתוכננים.

הקצאות המים לחקלאות לשנת 2018

שנת 2017, מסתמנת כשנה חמישית ברציפות עם משטר משקעים נמוך מהממוצע הרב שנתי, כאשר נכון לסוף דצמבר 2017, ירדו רק כ-50% מהמשקעים בממוצע הרב שנתי לתקופה זו.

לאור מצב המשקעים והצורך בהקטנת ההקצאות לחקלאות,  פרסמה רשות המים מידע לגבי הבסיס להקצאות המים השפירים לחקלאות לשנת 2018.

התנגדויות להצעה ניתן עדיין להגיש לרשות המים עד ליום 24 בדצמבר 2017, בצהרים (יום א' הקרוב!) – דהיינו – ארכה של 12 יום לעומת התאריך שנקבע לפני כחודש.

להודעה המופיעה באתר האינטרנט של רשות המים, מצורפת רשימה מפורטת של צריכת המים השפירים לחקלאות בפועל בשנת 2016 – שנה האמורה להיות הבסיס להקצאת בשנת 2018 – הצעה הנתמכת על ידי משרד החקלאות, והנראית לנו כהצעה הוגנת לאור ההתפתחות המדאיגה של חורף 2017-18.

אנו ממליצים לכל ישוב לבחון את כמות המים בה עשה שימוש לחקלאות בשנת 2016, ולבחון האם כמות זו מספיקה לתחזית צריכת המים השפירים לחקלאות בשנת 2018. לישובים אשר נתוני השימוש בפועל בשנת 2016 לא מייצגים את צרכי המים החזויים לשנת 2018 – אנו ממליצים לפנות לרשות המים ולבקש תוספת הקצאה.

נציין, כי רשות המים הקצאתה כ- 10 מיליוני מ"ק לצורך איזונים – מהסיבות שיובאו בפניה וימצאו כמוצדקות.

הלך הרוח ברשות המים מבטא הפנמה, כי אנו נמצאים בפתחה של שנת בצורת נוספת, ועל כן ההמלצות הינן לא לתכנן הרחבה של גידולים שונים כגון נטיעת מטעים חדשים.

הוזלת המים לבית בכמות המותרת בשנת 2018

בהתאם לתעריפי המים המתוכננים לישוב המתוכנן לשנת 2018, נכללה הנחה בשיעור של        כ-25% במחיר המים השפירים לכמות המוכרת, הוזלה זו הינה כתוצאה מבג"צ שהוגש בנדון על ידי מספר ישובים בשיתוף עם התאחדות חקלאי ישראל וארגון עובדי המים.

הורדת המחיר מגדילה בהתאמה את המרווח שבין תעריף רכישת המים לתעריף המכירה, ותעזור לישובים לעמוד בעלויות התפעול השוטף והשדרוג של רשתות המים בתחומם.

מים מוזלים לגינון ציבורי

החל משנת 2016, אישרה רשות המים לישובים מתוכננים, העומדים בהגדרות שמפורטות בכללים, לקבל תעריף מוזל בגין צריכת המים לגינון ציבורי.

 

 

ההנחיות להגשת בקשה לתעריף זה נשארו כשהיו, כאשר תנאי הסף המהותיים הינם הפרדת זהויות בין בעל הרישיון לצרכן המים לגינון ציבורי (כגון הוועד המקומי). בהתאם לכך, יש להציג חשבונית המבססת עובדה זו. בנוסף, יש חובה להציג, כי הצרכנים השונים חויבו בתעריפי המקסימום, הקבועים בתקנות ומתעדכנים אחת לשנה או חצי שנה.

נדגיש, כי בקשות שייקלטו במלואן עד לתום שנת 2017 ויאושרו – יתקבל בגינן החזר כספי בגין ההפרש בתעריפי המים לגינון לכל שנת 2017. בקשות חדשות, שיוגשו בתחילת שנת 2018, יעדכנו את התעריף לגינון ציבורי מאותו המועד ואילך.

נציין, כי עד לכניסתו לתוקף של תיקון 27 לחוק המים, יכלו רק צרכני מקורות ליהנות מהפחתה בתעריף לגינון ציבורי. אולם, תיקון 27 מתיר גם למפיקי המים הפרטיים להגיש בקשה זו – כאשר ההפחתה תבוא לידי ביטוי בחישוב דמי המים, שאותו המפיק יידרש להם.

דיווחים שנתיים לגבי התוצאות הכספיות של פעילות המים

במסגרת הדיווח הכספי על פי כללי המים, נדרש בעל הרישיון, לדווח על הכנסותיו והוצאותיו מפעילות המים, וכן לדווח על מרכיבי תשתיות המים שבבעלותו. בתיקון כללי המים בשנת 2015, הוגדר כי ניתן להציג את ערך התשתיות והציוד המשמש לפעילות המים לפי ערך כינון, על פי סקר תשתיות.

בשנים קודמות, המלצנו לבעלי הרישיונות לשקול לבצע סקר נכסים לצורך הצגה נאותה של עלויות הפחת והמימון הכלכליים, אשר, במרבית המקרים, אינם מקבלים ביטוי בדוחות הכספיים של בעל הרישיון. בדיווח לשנת 2017, אנו ממליצים לספקים שלא ערכו סקר נכסים לשקול השלמה של סקר כזה. הדיווח הכספי לגבי בעלי רישיון שביצעו סקר נכסים, יוצג ערך הכינון של הנכסים, והפחת הכלכלי הנגזר מכך.

סיכום הדיווחים הכספיים לשנת 2016, מראה כי ישנם כ-20% מבעלי רישיון הספקה ו/או הפקה של מים שלא הגישו הדיווחים כנדרש.

ברצוננו לציין, כי נכון להיום לא בוצעו סנקציות כל שהן לבעלי הרישיון שלא דיווחו, אולם רשות המים מבצעת ביקורות תקופתיות ורושמת לפניה ב"רשימה שחורה" בעלי רישיונות שלא דיווחו כדין.

ברצוננו להזכיר, כי מועד הדיווח הכספי לשנת 2017 הינו ה-30 באפריל 2018, ואנו ממליצים לספקים להתארגן במועד לדיווח כאמור.

 

 

בדבר יעוץ ושאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747   alonr@mbtcpa.co.il

יורם תמרי, בטלפון: 052-2565305            yntamari@gat.org.il

 

דילוג לתוכן