PDF להורדה

קיבוץ שיתופי הרוצה לדווח לרשות המסים כקיבוץ מתחדש בשנת 2018

שנה: 2017

מספר החוזר: 98.2017


ברצוננו להביא לתשומת ליבכם, כי על קיבוץ שיתופי, הרוצה לדווח לרשות המסים כקיבוץ מתחדש בשנת המס 2018, להגיש בקשה בנדון לרשות המסים.

על הבקשה להתקבל אצל פקיד השומה עד סוף שנה זו (דהיינו, עד 31 בדצמבר 2017), זאת בהתאם לסעיף 54(א)(2) לפקודת מס הכנסה.

יודגש, כי קיבוץ שיתופי המגיש בקשה כאמור – לא יהיה רשאי לחזור בו ממנה.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן