PDF להורדה

עדכונים בתחום תעריפי החשמל לשנת 2018

שנה: 2017

מספר החוזר: 97.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי מליאת רשות החשמל, שהתכנסה לישיבה ביום 6 בדצמבר 2017, פרסמה להתייחסות ציבורית (שימוע) את לוח תעריפי החשמל, הצפוי להיכנס לתוקף בתחילת שנת 2018. נציין, כי לוח התעריפים נערך בדומה ללוחות תעריפים בשנים קודמות, ואינו מתייחס  למתודולוגיה החדשה לחישוב בסיס התעריפים, כפי שפורסמה בשימוע קודם של רשות החשמל באוגוסט 2017 (מתודולוגיה המבוססת על חיוב הצרכנים בעלויות הרשת, בהתאם לגודל החיבור של הצרכן).

עיקרי המסקנות העולות מלוח התעריפים המעודכן:

 • תעריפי תעו"ז לצרכן
 • הוזלת תעריף תעו"ז מתח נמוך – בכל עונות השנה (חורף, מעבר, קיץ) ובכל המקטעים (שפל, גבע, פסגה) – בשיעור ממוצע של כ-2.9%.
 • הוזלת התעריף הממוצע של מתח גבוה מכירה מרוכזת ("תעריף מחלקי חשמל") – בשיעור ממוצע של כ-1.4%.
 • ייקור התעריף הממוצע של תעו"ז מתח גבוה – בשיעור של כ-1.3%.
 • תעריפים קבועים לצרכן
 • הוזלת התעריף הביתי הקבוע לצרכנים בשיעור של כ-2.3%.
 • הוזלת תעריף כללי קבוע בשיעור של כ-0.5%.
 • הוזלת תעריף תאורת הרחוב הקבוע בשיעור של כ-4%.
 • תעריף הייצור

ייקור של תעריף הייצור בכל המקטעים ועונות השנה – בשיעור ממוצע של 6.3%.

 השפעת שינוי התעריפים על הקיבוץ

 • עלות החשמל לחברות חלוקת חשמל תרד בשיעור של כ-1.4% – המשמעות הינה הפחתת החיסכון האלטרנטיבי בגין מערכות סולאריות לייצור עצמי.
 • מרווח החלוקה (פער בין מחיר מכירה לעלות הקנייה) במכירת חשמל ממחלק לצרכני מתח גבוה (מפעלים) – גדל בשיעור חד של כ-70% ועומד על שיעור של כ-6.5%.
 • מרווח החלוקה של מחלקי החשמל ביחס לצרכני מתח נמוך הצטמצם בשיעור של כ-7%, ועומד כיום בממוצע על שיעור של כ-25%.
 • עליית תעריפי מקטע הייצור בשקלול התעריף, תגדיל את ההיקף הכספי של ההנחה אותה נותנים יצרני החשמל הפרטיים (יח"פים).

לסיכום, מצבן של חברות חלוקת החשמל, שבשטחן מפעל הצורך חשמל במתח גבוהה – שופר; חברות חלוקת חשמל, שבשטחן רק צרכני מתח נמוך – נפגעו במקצת במרווח; צרכנים של חשמל בעסקאות פרטיות – ייהנו מהגדלת ההנחה; ואילו המערכות הסולאריות לצריכה עצמית יפגעו הן כתוצאה מירידת המחיר למחלקי חשמל והן כתוצאה מהגדלת ההנחה מיח"פ.

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן