PDF להורדה

ביטוח לאומי – עדכון לגבי הדיווחים בקיבוץ מתחדש

שנה: 2017

מספר החוזר: 92.2017


בימים אלו אנו לקראת סיום דיווחי ביטוח לאומי של חודש אוקטובר – החודש הרביעי לדיווח במתכונת החדשה. לסיכום תקופה זו ניתן לומר, שהדיווח באמצעות תוכנת "שירה" עובר בהצלחה. המשתמשים מתגברים על הקשיים, מתחילים להבין ולהכיר את השינוי. עם זאת, אנו צופים להערות ותיקונים מהמוסד לביטוח לאומי, לאחר שייקלטו את גב הטופס (כגון: תיקוני שמות חברים, מספרי תעודת זהות, אפיון מעמד של חבר ואחרים).

נציין, כי אנו עוקבים אחר הדיווחים, ובהתאם לכך, מעדכנים את התוכנה, במטרה להקל על העבודה ולהטיב את רמת הדיווחים. בין היתר, שיפרנו את מערכת קליטת הנתונים וצורת הדיווח, הוספנו מערכת התראות (על מנת למנוע שגיאות ותשלומי ביטוח מיותרים) וכן הוספנו מנגנון לתיאום דמי ביטוח ומדור ל"חוזרים והנחיות" (כך שכל התדריכים, העדכונים וההנחיות נמצאים במערכת), כמו כן נוספה פקודה להנהלת החשבונות (בטופס 102).

בנוסף, אנו בעיצומו של תהליך אפיון מערכת הדיווחים השנתית, לצורך עריכת והכנת הדוחות למס הכנסה בתוכנת "שירה". המערכת תכלול את כל הנתונים הדרושים כגון רשימת ילדים, נתונים אישיים מיוחדים (המזכים במס), נתוני שכר של עובדי החוץ ועוד. הנחיות בעניין זה יועברו אליכם בקרוב.

יודגש, כי עם כניסתו של החוק החדש גוברת החשיבות של שלמות ונכונות הנתונים ולכן חשוב להיערך בהתאם. אנו נערכים לעזור ולהנחות את לקוחותינו בדבר הפקת הנתונים, תוך שיפור מודול האוכלוסיה בשירה, כך שניהול האוכלוסיה בתוכנה ייתן מענה כולל להפקת הנתונים לדוח המס ועריכת חישוב המס.

נמשיך ונעדכן ככל שיידרש.

בדבר יעוץ ושאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861        uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818    avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן