PDF להורדה

התראות לפני הטלת קנס מנהלי לאגודות מפרות

שנה: 2017

מספר החוזר: 90.2017


ברצוננו לעדכנכם, בדבר הודעה שפורסמה באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה (רשם האגודות השיתופיות), בנוגע להתראות לפני הטלת קנס מנהלי לאגודות מפרות.

להלן לשון ההודעה:

"במסגרת העמקת האכיפה, בחודש הקרוב יישלחו התראות לפני הטלת קנס מנהלי, לאגודות מפרות וחברי הנהלתן, אשר לא הגישו דוחות כספיים וסקירת מנהלים עבור השנים 2012-2015.

האגף לאיגוד שיתופי מודיע בזאת כי במסגרת העמקת האכיפה, בחודש הקרוב יישלחו התראות לפני הטלת קנס מנהלי, לאגודות מפרות וחברי הנהלתן, אשר לא הגישו דוחות כספיים וסקירת מנהלים (התוספת החמישית והשישית לתקנות), עבור השנים 2012-2015, כנדרש על פי סעיף 57 לפקודה, תקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975."

קנס מינהלי

נציין כי, אי דיווח, שהאגודה חייבת בו מהווה עבירה, אשר אותה ניתן לאכוף בדרך של הטלת קנס מינהלי. את הקנס המינהלי ניתן להטיל הן על האגודה והן על כל בעל תפקיד רלבנטי שעבר את העבירה הרלבנטית. לפני הטלת הקנס נשלחת לאגודה ולבעלי התפקידים התראה על אי העמידה בחובת הדיווח וניתנת להם הזדמנות לתקן את ההפרה. אם לא תיקנו לאחר ההתראה, נשלחת, בדרך כלל, הודעה על הטלת קנס מנהלי.

גובה הקנסות כפי שנקבע בתקנות הינו:

  • עבירה מנהלית – 1,500 ש"ח.
  • עבירה מנהלית חוזרת – 3,000 ש"ח.
  • עבירה מנהלית נמשכת- 10% מהקנס בגין כל יום של הימשכות העבירה, כמפורט בתקנות.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן