PDF להורדה

הנחיות ותעריפים נורמטיביים – דוחות כספיים לשנת 2016

שנה: 2017

מספר החוזר: 9.2017


ברית פיקוח הוציאה, כמידי שנה, את האוגדן "הנחיות ותעריפים נורמטיביים לדוחות הכספיים לשנת 2016, לסקטור ההתיישבותי והחקלאי". אוגדן, הכולל הנחיות ותעריפים נורמטיביים הרלבנטיים לצורך עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2016, בסקטור ההתיישבותי והחקלאי.

 

התעריפים הנורמטיביים בחקלאות מתבססים, בין היתר, על חוזרים חקלאיים שהוציאה בעבר החטיבה המקצועית – תחום החקלאות ברשות המסים, כאשר הם מותאמים לשינויים במדדים הרלבנטיים[1].

 

לצורך עריכת הדוחות הכספיים ניתן להשתמש בתעריפים אלו או על בסיס העלות בפועל (נתונים תמחיריים). עם זאת, יש להדגיש, כי יש לשמור על עקרון העקביות ביישום חישוב ערך המלאי (נורמטיבי או בפועל). יובהר, כי באם שונתה בשנה מסוימת שיטת חישוב ערך המלאי – יש להשתמש בשיטה זו מכאן ולהבא בעקביות מידי שנה.

 

שיטת העלות בפועל (השיטה המועדפת) תיושם במקום שמערכת המידע מאפשרת ניתוח העלויות וכימותן (כספית וכמותית) ברמת מהימנות סבירה.

 

יודגש, כי קביעת ערך המלאי תבוצע בהתאם לכלל החשבונאי הקובע, כי המלאי יוצג לפי עלות או שווי מימוש נטו, הנמוך שבהם.

 

לקוחות הברית המעוניינים באוגדן – נא לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il.

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לרואה החשבון ממשרדנו המטפל בכם.

 

[1] במידה והחטיבה המקצועית ברשות המסים תפרסם מחירים מעודכנים לשנת 2016 – אנו נפרסמם בד בבד.

דילוג לתוכן