PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – אוקטובר 2017 (תקציר)

שנה: 2017

מספר החוזר: 88.2017


הודעת רשות המים לקראת שימוע בדבר הסדרת אספקת מים למטרות השונות וצריכתם בשנת 2018

מועצת רשות המים צופה ששנת המשקעים 2017-2018 תהיה בסימן של כמות משקעים נמוכה ותצטרף בכך ל-4 השנים האחרונות – שנים שהסתיימו כזכור בכמויות משקעים שלמטה מהממוצע.

בהודעה לשימוע קיימות התייחסויות לנושאים הבאים:

 • הקצאת מים שפירים לחקלאות במערכת הארצית.
 • הפחתה מדורגת בשל כמויות הגשמים.
 • הפחתה בשל כמות המים המותפלים.
 • מגבלה על הפחתת הכמות לחקלאות במערכת הארצית.
 • הקצאת מים שפירים ומי קולחין לשימור ערכי טבע ונוף במערכת הארצית.
 • הקצאת מים שפירים לגינון ציבורי במערכת הארצית.
 • הקצאת מים שפירים למטרת חקלאות באזור מעלה כנרת.
 • הקצאת מים שפירים למטרת חקלאות באזור סובב כנרת.
 • תוספת מים בשני האזורים הללו.
 • הקצאת מים מושבים ושפד"ן לחקלאות בכל אזורי הארץ.

להודעה לשימוע מצורף תרשים המגדיר את אזורי מעלה כנרת וסובב כנרת וכן טבלה המציינת ומשקללת באחוזים את תחנות המדידה של הגשמים.

הערה: בעמוד 4, בסעיף 5 להודעת הרשות, נאמר כך: "על אף האמור בסעיפים 3 ו-4, כמות המים השפירים למטרת חקלאות במערכת הארצית, לא תפחת בשנת 2018 מ-210 מלמ"ק". משמעות אמירה זאת בלבד – בפועל – הינה קיצוץ של סביב 50% (!) מהמצב הנוכחי.

 

 1. תעריפים לשנת 2018

מאחר, שמרבית ההוראות מתייחסות בסעיף זה למגזר הביתי – איננו מפרטים את הדברים, אך מציעים לקרוא את החומר, שגם אליו ניתן להתייחס במסגרת ההכנות לשימוע המתוכנן לנובמבר הקרוב.

 

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

 

נאחל לעצמנו שנת משקעים ברוכה!

דילוג לתוכן