PDF להורדה

ועדים מקומיים – עדכון לגיליונות התקציב והדוח הכספי

שנה: 2017

מספר החוזר: 87.2017


ברצוננו לעדכנם, כי משרד הפנים[1], הוציא לאחרונה עדכונים לגיליונות התקציב והדוח הכספי של הוועדים מקומיים.

נזכיר, כי הוועדים המקומיים חייבים בהכנת תקציב שנתי ובהגשתו לאישור המועצה האזורית[2] ובהכנת דוחות כספיים שנתיים מבוקרים והגשתם למועצה האזורית. כמו כן, החל מתקציב שנת 2012 ואילך, ומהדוחות הכספיים של שנת 2011 ואילך – יש להכין את הדוחות בהתאם למתכונת הדוחות האחידים של משרד הפנים[3].

נציין, כי לגיליונות התקציב צורפו דברי הסבר, דגשים מקצועיים והנחיות – להלן מספר דגשים מתוכם:

  • תקציב הוועד הינו הביטוי הכספי לתכנית הפעולה הצפויה לשנה הקרובה. לכן, לפני הקלדת הנתונים ביישום, על חברי הוועד המקומי לתכנן באופן פרטני את השירותים שהוועד ייתן ועלותם, וכן, להעריך את שווי הכנסותיו הצפויות מהמקורות שיעמדו לרשותו בשנת התקציב.
  • ככל שהפירוט בתקציב נרחב יותר, כך יהיה ברור יותר לחברי הוועד מה גבול אחריותם ומהם המשאבים הראליים העומדים לרשותם למתן כלל השירותים לתושבי היישוב.
  • יש להקפיד, כי הפעולות המתוקצבות יהיו רק פעולות מוניציפליות שבסמכות הוועד להעמיד לתושבים וכי פעולות אלו יהיו במסגרת הסמכויות, שהואצלו על ידי מליאת המועצה לוועד המקומי.
  • על ראש הוועד לחתום על התקציב המאושר, המועבר למועצה, וכן לצרף את הפרוטוקול מישיבת הוועד, שאישרה את התקציב.
  • כל התקבולים המועברים מהמועצה ירשמו בסעיף 19 בגיליון "בסיס הנתונים" – "השתתפות המועצה". בהתאם, אין לרשום כל הכנסה מהמועצה בסעיף אחר.

את גיליונות האקסל של התקציב והדוח הכספי – מעודכנים לחודש ספטמבר 2017 – ניתן למצוא באתר משרד הפנים, באתרנו ואצל רואה החשבון המטפל בכם ממשרדנו.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  האגף לביקורת ברשויות המקומיות, ברשות הגב' עפרה ברכה.

 [2]   על התקציב להיות מוגש למועצה לאישור, לא יאוחר מיום ה-1 באוקטובר בכל שנה, עבור שנת הכספים הבאה. באם הוועד לא הגיש תקציב במועד האמור, ולמרות דרישת המועצה לא הגישו עד 30 בנובמבר – תכין המועצה תקציב בשביל הוועד, כדי להבטיח את קיום השירותים ההכרחיים ביותר לתושבי הישוב.

[3]   חוזר מנכ"ל משרד הפנים 3/2011, מיום 11 במאי 2011.

דילוג לתוכן