PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – ספטמבר 2017 (תקציר)

שנה: 2017

מספר החוזר: 85.2017


הוראת שעה של רשות המים – אפשרות לקבלת תוספת מים עד סוף שנה זו

בהחלטה שהתקבלה בישיבת הנהלת הרשות הממשלתית למים וביוב ביום 14 בספטמבר 2017, סוכם שצרכני מים שפירים לחקלאות יוכלו לקבל תוספת של עד 30% מהקצאתם המקורית באזור המערכת הארצית ובתעריף הקבוע לחריגה בשיעור של עד 30%, קרי – 2.772 ש"ח למ"ק (לפני מע"מ). באזורים "מעלה כינרת" ו"סובב כינרת" היקף התוספת יכול להגיע ל-10%, בלבד – בתעריף החריגה האמור.

בהחלטה נוספת נקבע, שצרכן חקלאי המשתמש בקולחין (מים הנמצאים במחסור גדול יותר משפירים!) – יוכל לקבל תוספת במים שפירים, גם כאן, בתעריף שנקבע כתעריף חריגה – 2.772 ש"ח למ"ק.

את האישורים לתוספות הנ"ל ניתן יהיה לקבל על פי היתר של מנהל הרשות הארצית למים לאחר בחינה מקצועית של מצאי המים באזור.

רשות המים מבקשת להדגיש כי אספקת המים הנוספת תהיה בהתאם למגבלות האספקה של תשתית קיימת. דהיינו, לא תידרש הקמת תשתית נוספת.

  1. הסכם המים – חישוב זכאות חדש לשנת 2017

במכתב, מסוף אוגוסט שנה זו, מודיע משרד החקלאות לצרכני המים הזכאים לתקבולים כספיים בגין התייקרויות המים בחברת מקורות (על פי ההסכם – עד שנת 2021), שבשל קבלת תיקון 27 לחוק המים מפסיק המשרד את כל ההעברות הכספיות המובטחות, ובכוונתו לעדכן את הזכאויות לצריכה בפועל בהתאם להקצאה לשנים 2015-16. בין השאר מוסבר גם שבשל הפחתת תעריף המים במקורות לשיעור של 1.98 ש"ח למ"ק – אין אפשרות להשאיר את הזכאויות בגובהן המקורי.

המכתב מסתיים בהבהרה כדלקמן:

"אנו נאלצים לסגור את מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות חדשות במסגרת הסכם המים לאלתר, לצורך התארגנות מחדש וחישוב זכאויות חדשות לשנת 2017".

  1. כנס מפיקי בארות

עם כניסתו לתוקף של תיקון 27 לחוק המים יזמה התארגנות "מים לישראל" כנס ארצי של מפיקי מים פרטיים (לחקלאות ולבית). בראשיתו של הכנס מסר גיורא שחם, המנהל החדש של רשות המים הארצית, דיווח על מצב משק המים נכון לסתיו 2017 והערכות פסימיות שגם החורף הקרוב יהיה שחון. ביחס לחקיקת תיקון 27 (שנכנסה לתוקף לפני כניסתו לתפקיד), אמר שבכוונתו לפעול למזעור נזקים לחקלאות ככל שינבעו מהחקיקה החדשה.

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

 

אנו רוצים לברך את כל לקוחותינו ואת כל בית ישראל בברכת שנה טובה, שנת ברכה בכל מעשי ידנו, בריאות טובה ו…כמובן – גשמים בעתם!

 

דילוג לתוכן