PDF להורדה

קיבוע זכויות לצורך פטור ממס על הפנסיה

שנה: 2017

מספר החוזר: 84.2017


לאור הנחיות מס הכנסה, על מנת לקבל פטור ממס על קצבת פנסיה חודשית, היוון קצבה ועוד[1] – על הקיבוץ להחתים את הגמלאים מקבלי הקצבה על טופס 161 ד' – בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה, למעט גמלאים שהגיעו לגיל פרישה והחלו לקבל פנסיה בפועל לפני ה-31 בדצמבר 2011 (זאת בדומה לכל פניה אחרת אשר מתקבלת ממי שאינו חבר קיבוץ).

נבהיר, כי סעיף 9א לפקודה מעניק, כיום, פטור בשיעור של 49% מסכום הקצבה המזכה[2] שמקבל יחיד שהגיע ל"גיל פרישה", ממעביד, מקופת גמל או על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, אך לא יותר מ-49,152 ש"ח לשנה (4,096 ש"ח לחודש). כאמור, על מנת לקבל את הפטור, על מקבל הקצבה למלא את טופס 161 ד'. כמו כן, עובד שהגיע לגיל פרישה ומבקש להתחיל לקבל קצבה, גם אם לא פרש ממקום עבודתו, חייב להגיש את טופס 161 ד', זאת לשם קבלת הפטור בעתיד.

ברצוננו להדגיש, כי במקרים בהם חברים מבקשים למשוך כספים בסכומים חד פעמיים (בכפוף לאישור הקיבוץ ולהבטחת רמת פנסיה מינימלית שתבטיח את פנסיית הרשם בעתיד) – מומלץ לקבל ייעוץ פרטני. לדוגמה, במרבית המקרים, לחבר בגיל פרישה לא כדאי למשוך פיצויים פטורים, אלא להוון קצבה פטורה. כיוון, שבמשיכת פיצויים, סכום המשיכה שמקטין את הפטור על הקצבה מוכפל ב-1.35. בהתאם לנוסחת השילוב הקבועה בחוק – משיכת פיצויים פטורים או היוון קצבה בפטור ממס – יביאו לצמצום הפטור ממס בעתיד בעת משיכת קצבה חודשית מזכה.

בנוסף, לפני  מהלך של היוון קצבה  או משיכת פיצויים פטורים יש לבחון את סוגיית הסיכון על  הקיבוץ בנושא תקנות הערבות ההדדית (לדוגמה, בקיבוץ בו מאפשרים היוון קצבאות עד לרמת פנסיית הרשם, יש היום תביעה של חבר להשלמת קצבת יחיד לאחר פטירת בן הזוג). חשוב גם לזכור שקצבת המינימום של הרשם צפויה לגדול לאורך השנים מעבר לעליית מדד המחירים לצרכן. כמו כן, יש לבחון גם את כדאיות המהלך מבחינת מיסוי הקיבוץ והחבר בהתייחס לנתוני הקיבוץ, לרבות השלכות החקיקה החדשה במס הכנסה ובביטוח הלאומי משנת 2017, וכן, יש לבחון את זכאות הקיבוץ לחלק מהכספים (שנצברו לפני מועד השינוי) בהתאם להחלטות הקיבוץ.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

לוטה

  • נספח – הסברים לאופן מילוי טופס 161 ד'.
  • דוגמה למילוי טופס 161 ד' על ידי חבר שלא קיבל בעבר ולא יקבל מענקים פטורים וכן, לא היוון בעבר ולא יהוון קצבאות.

 

 

נספח – הסברים לאופן מילוי טופס 161 ד'

  • סעיף א' מילוי פרטיים אישיים של הפנסיונר.
  • סעיף ב' הינו סעיף חובה – תאריך הגעה לגיל הזכאות (גיל הפרישה או תחילת קבלת הקצבה כמאוחר).
  • סעיף ב' 2: יש למלא את סך הכל הפיצויים שנמשכו בעבר בפטור ממס ואם לא ניתנו – יש לכתוב אפס. בשורה השנייה להכניס את הסכום כשהוא מוכפל במקדם 1.35.
  • סעיף ב' 3: ימלא רק מי שבעבר ביצע היוון קצבאות.
  • סעיפים ב' 4 ו-5: ימולאו על ידי פנסיונר שממשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה.
  • סעיף ב' 6: סעיף למקרים מיוחדים – מי שביצע היוון לצמיתות לפני תיקון 190 (דהיינו, עד 31 בדצמבר 2011).
  • סעיף ב' 7: מיועד למי שרוצה לשריין חלק מ"סל הפטורים" לטובת היוון קצבה בעתיד בפטור ממס, כאשר במצב כזה יוקטן גובה הקצבה החודשית הפטורה, בהתאם.
  • סעיף ב' 8: מיועד למי שביצע שילוב בניצול "סל הפטור" בין קצבה חודשית פטורה להיוון בפטור ממס. הסעיף נותן אפשרות לקבוע כיצד הגידול בשיעור הפטור בעתיד יתחלק בין שני אפיקי הפטור.

 

 

[1]  בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה.

[2]  שיעור שצפוי לגדול בעתיד.

דילוג לתוכן