PDF להורדה

קיבוץ שיתופי – דיווח לביטוח לאומי החל משנת 2017 ואילך

שנה: 2017

מספר החוזר: 83.2017


כידוע, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית[1] תוקנו כללי חישוב דמי ביטוח לאומי בקיבוצים, בהתאם לסיווג הקיבוץ (מתחדש או שיתופי), כאשר הסיווג נקבע בהתאם לסיווג אצל רשם האגודות השיתופיות. תיקון החוק לגבי קיבוץ שיתופי כלל מספר שינויים בדרך חישוב הוצאות המחייה לחבר, כאשר הכללים החדשים חלים החל מינואר 2017.

כתוצאה מהחקיקה החדשה – אשר הביאה לשינויים בהוצאות המחייה – למעשה, היה צריך  להגדיל את המקדמות לתשלום דמי ביטוח לאומי  (אנו בודקים אפשרות זו מול המוסד לביטוח לאומי). בכל מקרה, חשוב לקחת בחשבון, שבחישוב הפרשי השומה לשנים 2017 ו-2018 – המבוססים על תשלום המקדמות לפי השנים 2015 ו-2016 (שנים אשר מדווחות לפי הכללים הישנים) – צפויים הפרשי שומה גדולים.

נציין, כי לעניין ביטוח לאומי כל הקיבוצים נחשבו, עד לחודש יולי ,2017 כ"קיבוצים שיתופיים", והחל מחודש יולי, קיבוצים מתחדשים החלו לדווח ולשלם דמי ביטוח כ"קיבוץ מתחדש" בעוד שהקיבוצים השיתופיים מדווחים ומשלמים, כפי שהיה נהוג עד כה, בכפוף לשינויים בחקיקה.

להלן תמצית שינויי החקיקה בביטוח לאומי לגבי קיבוץ שיתופי

"שווי דיור" – תוקן לסכום של 650 ש"ח לחבר (תחת 178 ש"ח עד כה).

"הוצאות מחייה" – כל ההוצאות וטובות הנאה / שווים, שהקיבוץ נותן או משלם לחבריו, ירשמו בהוצאות מחייה, ללא קשר למקור ההכנסה ששימש את הקיבוץ.

דהיינו, הוצאות המחייה יכללו מעתה את קצבאות הביטוח הלאומי (זקנה, שארים, ילדים ואחרים) ומענקים שונים הפטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי, אשר עד כה שימשו למימון הוצאות החברים ולא נכללו בהוצאות המחייה.

"90% פחת צרכני" – 90% מהוצאות הפחת על נכסים בבעלות הקיבוץ, אשר אינם משמשים ליצור הכנסה, למעט נכסים שייעודם למגורים (עד כה 90% פחת ציוד צרכני).

בדבר יעוץ ושאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861        uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818    avi_s@britcpa.co.il

[1] חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016.

דילוג לתוכן