PDF להורדה

אגודות שיתופיות – התראה לפני הטלת קנסות בגין אי הגשת דוחות כספיים במועד

שנה: 2017

מספר החוזר: 81.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי  רשם האגודות השיתופיות עומד להוציא בתקופה הקרובה התראות לפני הטלת קנס מנהלי לאגודות, אשר לא הגישו דוחות כספיים בגין השנים שעד שנת 2015 (כולל)[1].

יודגש, כי אי הגשת דוחות כספיים מבוקרים לרשם האגודות השיתופיות במועד, מהווה עבירה מנהלית, אשר בגינה מוטלות סנקציות כספיות, הן על האגודה והן על חברי ועד ההנהלה.

נזכיר, כי חובה לצרף לדוחות הכספיים המבוקרים את סקירת המנהלים (לפי הטופס שבתוספת השישית לתקנות). כמו כן, אגודה שטרם החלה לפעול, ואשר לא תודיע על כך לרשם כנדרש, תיקנס אף היא בגין אי הגשת דוח כספי במועד[2].

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

[1]  ראו חוזרנו 65/16.

[2]  ראו חוזרנו 70/17.

דילוג לתוכן