PDF להורדה

סיוע למעסיקים בקליטת עובדים נוספים

שנה: 2017

מספר החוזר: 80.2017


משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, גיבש, חמישה מסלולי סיוע, בהם המשרד משתתף בעלות שכרו של העובד, בשיעורים ומועדים שונים.

הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית. ניתן להגיש בקשות עד ליום ה-4 בספטמבר 2017.

להלן עיקרי התכנית:

רשאים להגיש בקשה:

 • סוג העסק
 • תאגיד, שהתאגד ופועל בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 • תאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילות העסקית כלכלית שלו.

יצוין, כי תאגיד, שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לעבודה אצל הזולת, בהתאם להגדרת "קבלן כוח אדם" – לא יחשב ל"עסק"; וכן, לא יינתן סיוע לתאגיד סטטוטורי.

 • עיקר עיסוקו של העסק
 • מפעל מיחזור או תעשייה.
 • באחד מענפי השירותים הבאים:
 • מסחר סיטוני וקמעונאי.

תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים – תקף רק לעסק שיצהיר בבקשתו כי לפחות 90% מהעובדים שיעסיק יהיו מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.

 • שירותי אירוח ואוכל – סיוע בגין שירותי הסעדה ושירותי מזון אחרים יינתן רק לעסק שיצהיר בבקשתו כי לפחות 90% מהעובדים שיעסיק יהיו מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.

בגין שירותי אירוח ואוכל הסיוע יינתן אך ורק בתפקידים הבאים: עובדי מטבח (לא שוטפי כלים), עובדי קבלה, עובדי מנהלה, עובדי תחזוקה (לא חדרנים ולא עובדי ניקיון).

 • מידע ותקשורת.
 • שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח – סיוע בגין עובדים בתחומי ביטוח, ביטוח משנה וקרנות פנסיה – יינתן, אך ורק, בגין האוכלוסיות הבאות: נשים ערביות או גברים חרדים.
 • שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים.
 • תיקון של מחשבים, ציוד אישי וציוד לבית.
 • תנאים נוספים בהתאם למסלולים השונים
 • במסלולים א', ב', ג', ו-ד' נכללים: כל המפעלים/שירותים הנ"ל.
 • במסלול ה' נכללים: שירותים פיננסים וביטוח תעשייה וחרושת ותתי הענפים: תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים ושירותי חשבונאות, הנהלת חשבונות, ביקורת ספרים וייעוץ מס שירותי חשבונאות משנה, שירותי משרדים ראשיים ושירותי ייעוץ ניהולי, שירותי אדריכלות והנדסה ובדיקות טכניות וניתוח נתונים טכניים.

 

 

 

למעוניינים, בפרטי סוגי מסלולי תעסוקת העובדים וריכוז הנתונים לגבי כל מסלול וכן בדבר שאלות נוספות או תיאום פגישה – ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן