PDF להורדה

עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2017

שנה: 2017

מספר החוזר: 8.2017


ברצונו לעדכנם, כי סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית ("פנסיית הרשם") לשנת 2017 הינו 3,817 ש"ח לחודש (זאת לעומת 3,734 ש"ח לחודש בשנת 2016).

נזכיר, כי בהתאם לתקנות הערבות ההדדית[1] סכום הגמלה הפנסיונית הינו 40% מהשכר הממוצע במשק[2] ועל הקיבוץ המתחדש להבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה, באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית.

לפי חוק הביטוח הלאומי, השכר הממוצע מחושב ב-1 בינואר של כל שנה (ולאחר מכן בכל פעם שחל פיצוי). השכר הממוצע במשק לשנת 2017 הינו 9,543 ש"ח לחודש.

כאמור, סכום הגמלה הפנסיונית נקבע לפי 40% מהשכר הממוצע במשק – דהיינו, 3,817 ש"ח לחודש החל מיום 1 בינואר 2017.

 נדגיש, כי מדובר בעליה של 2.2% ביחס לשנת 2016 (לפני מדד דצמבר הייתה גם ירידה של 0.2% במדד המחירים לצרכן) – דבר הממחיש את החשיבות בהערכה עתידית של עליה ריאלית בשכר הממוצע במשק, בחישוב התחייבות הקיבוץ לחבריו בגין תשלומי פנסיה עתידיים.

 

 

 

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800,   osnat@britcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר, בטלפון: 03-6382811,   yossi@mbtcpa.co.il

[1]  תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005.

[2]  כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995.

דילוג לתוכן