PDF להורדה

סיוע לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה

שנה: 2017

מספר החוזר: 79.2017


ברצוננו לעדכנכם, בפרסום של משרד הכלכלה והתעשייה בדבר "תכנית שכר גבוה"[1].  מטרת התכנית הינה לסייע בקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל, בתחום התעשייה ותכנות המחשבים ולעודד השקעות במשק, תוך שימת דגש על העלאת שיעור הצמיחה באזורי עדיפות לאומית ועל עידוד ליצירת משרות בשכר גבוה באזורים אלה.

התכנית מסייעת למשקיעים, המעוניינים להקים או להרחיב עסקים, או להעתיקם לאזורי עדיפות לאומית בשכר גבוה.

הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית. המועד האחרון להגשת בקשות הינו ה-12 בספטמבר 2017.

להלן עיקרי התוכנית:

 • החברה המבקשת התאגדה בישראל ומתעתדת לבצע אחת מהפעולות הבאות:
 • הקמת / הוספת מיזם באתר חדש באזורי עדיפות לאומית.
 • הרחבת / העתקת מיזם באזור עדיפות לאומית.
 • המיקום גיאוגרפיהפעילות העתידית של החברה תהיה באזור עדיפות לאומית.
 • עיקר עיסוקה של החברההינו באחד הענפים הבאים – תעשייה וחרושת או תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים ולפחות 75% מהעובדים החדשים, אותם מבקשת החברה להעסיק, יעבדו בתחום העיסוק העיקרי של החברה.
 • מחזור המכירות הכולל של החברהמחזור המכירות הכולל של החברה (לרבות חברת אם, חברות בנות וחברות קשורות) בשנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת הסיוע – 25 מיליון ש"ח ומעלה.

בחברה, המגישה בקשה לסיוע בשטח המוניציפלי של רשויות מקומיות ואזורי תעשייה במחוז הצפון המסווגים לאשכולות פריפריאליים 4-1 במחוז הצפון – 15 מיליון ש"ח ומעלה.

 • עובדים קיימיםעל חברה, שיש לה פעילות קיימת במועד הגשת הבקשה, להעסיק 15 משרות מלאות באתר או באתרים השייכים לחברה, נכון ל"יום הקובע".
 • עובדים חדשים

בהקמת מיזם או הוספת אתר חדש – על החברה להעסיק לפחות 15 עובדים חדשים, אך לא יותר מ-100 עובדים חדשים.

בהרחבת מיזם – על החברה להעסיק לפחות 15 עובדים חדשים, נוספים על משרות הבסיס, אך לא יותר מ-100 עובדים חדשים.

בהעתקת מיזם – על החברה להעסיק לפחות את מספר העובדים שהועסק על ידה לפני ההעתקה או 15 עובדים חדשים, לפי הגבוה מבניהם.

יובהר כי, החברה רשאית להעסיק מספר עובדים הגבוה ממספר העובדים, שהתחייבה להעסיק בבקשה לקבלת הסיוע, אך לא תהיה זכאית לקבל סיוע בגין העובדים, שמעבר למספר העובדים לו התחייבה.

 • תמהיל שכר העובדים
עלות השכר החודשית​ מעל השכר הממוצע במשק ועד שכר של 1.5 מהשכר  הממוצע במשק (לא כולל) ​ לפחות פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק​ לפחות פי 2.5 מהשכר הממוצע במשק​
תקרת השכר בגינה ייתן סיוע​ 30,000 ש"ח ​
היקף העובדים הנדרש ביחס לעלות השכר החודשית​ לא יותר מ-55% מסך העובדים בגינם ניתן סיוע יקבלו את השכר המצוין לעיל לא פחות מ-35% מסך העובדים בגינם ניתן סיוע יקבלו את השכר המצוין לעיל לא פחות מ-10% מסך העובדים, בגינם ניתן סיוע יקבלו את השכר המצוין לעיל
תמהיל העובדים​ כלל האוכלוסייה

 

 • מגורי העובדיםלפחות 60% מהעובדים החדשים במיזם, בהקמת מיזם או בהרחבה, מתגוררים באזורי עדיפות לאומית.

כלל זה יחול גם במקרה של העתקה על 60% מהעובדים המועתקים או החדשים.

 • משך הסיוע48 חודשים.
 • שיעור התמיכהמדורג (48 חודשים):

שנה 1 – 35%

שנה 2 – 30%

שנה 3 – 25%

שנה 4 – 10%

 • תקופת הקמה24 חודשים.

עבור מי שיעסיק מעל 50 עובדים – תתאפשר תקופה ארוכה יותר (שלא תעלה על 36 חודשים).

 

בדבר שאלות נוספות או תיאום פגישה ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

[1] משרד הכלכלה והתעשייה, הוראות המנהל הכללי, תכנית שכר גבוה, מס' 418.

דילוג לתוכן