PDF להורדה

תכנית סיוע להעלאת הפריון למפעלי התעשייה במחוז הצפון

שנה: 2017

מספר החוזר: 78.2017


ברצוננו לעדכנכם בדבר עיקרי תכנית הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה להגדלת הפריון במפעלי התעשייה במחוז הצפון.

ניתן להגיש את הבקשות לסיוע החל מתאריך 4 בספטמבר 2017 ועד לתאריך 3 בדצמבר 2017 בשעה 15:00.

יודגש, כי הסיוע ניתן על בסיס הקצאה תחרותית על תקציב מוגבל ולכן הכנה מוקפדת מראש הכרחית לשיפור סיכויי הזכייה.

כללי

במרבית הענפים הישראליים, שבהם רמת העצימות הטכנולוגית נמוכה (תעשייה מסורתית ומעורבת מסורתית), קצב צמיחת הפריון בעבודה (תוצר מקומי גולמי לשעת עבודה) – נמוך, בהשוואה למדינות ה- OECD ומהווה חסם צמיחה מרכזי למשק הישראלי.

התכנית להעלאת הפריון בתעשייה מציעה דרכי פעולה שונות אשר יש בהן בכדי לשפר את מדדי הפריון בלפחות 30% וכך להעלות את רמת פריון העבודה במפעל.

מי זכאי לגשת

 • תאגיד, שעיקר פעילותו הינה פעילות ייצור, למעט, בין היתר, מפעל חקלאי מאושר כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות.
 • עיקר פעילותו של המפעל באחד מענפי התעשייה המסורתית או התעשייה המעורבת מסורתית.
 • תאגיד, שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לעבודה אצל הזולת, בהתאם להגדרת "קבלן כוח אדם" – לא יחשב למפעל; וכן, לא יינתן סיוע לתאגיד סטטוטורי ולתאגיד ללא כוונת רווח.

נתונים לגבי המפעל הזכאי להיכלל בתכנית

 • מפעל קטן – מפעל אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא פחתו מ- 20 מיליון ש"ח ולא עלו על 75 מיליון ש"ח.
 • מפעל בינוני – מפעל אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא פחתו מ-75 מיליון ש"ח ולא עלו על 200 מיליון ש"ח.
 • מספר העובדים במפעל בין 20 ל-250 עובדים.
 • המיקום הגיאוגרפי של המפעל הינו במחוז הצפון.

 

 

השיפור הנדרש במדדי הפריון

שיפור של לפחות 30% במדדי פריון העבודה (ערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה).

תקרת ההשקעות המזכות

מפעל קטן –  תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 5 מיליון ש"ח.

מפעל בינוני – תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על 10 מיליון ש"ח.

ההשקעות המזכות במענק

 • השקעות הון – ציוד ומכונות חדשים מתקדמים; ציוד תעבורה לשימוש בתוך תחומי המפעל (למעט רכב מנועי פרטי); התקנת ציוד, מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור.
 • השקעות רכות – שיפור המצוינות התפעולית (OPEX) הואיל ועסקינן בתהליכי ניהול, תכנון, מדידה ובקרה, הסיוע יינתן בהתאם למדדי ביניים שיוצגו בתכנית להעלאת פריון העבודה; הכשרות מקצועיות לרבות הבאת מומחים מחו"ל לצורך כך, שירותי ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים ו/או יעוץ לחדשנות מוצרים בלבד והגדלת הערך המוסף.

שיעור הסיוע

 • מפעל קטן – שיעור הסיוע – 30% מסך ההשקעות המזכות המאושרות, אך לא יותר מ-1.5 מיליון ש"ח.
 • מפעל בינוני – שיעור הסיוע – 30% מסך ההשקעות המזכות המאושרות, אך לא יותר מ-3 מיליון ש"ח.

החלוקה בין ההשקעות ההוניות להשקעות הרכות

בין 70% ל-80% מסך ההשקעות המזכות עבור השקעות הוניות, ובין 20% ל-30%, בהתאמה, עבור השקעות רכות.

יובהר, כי סך החלוקה בין סוגי ההשקעות רכות והוניות צריך להיות 100%.

        

 

 

לתיאום פגישת ייעוץ , לבדיקת התאמתכם לתכנית ולפרטים נוספים  – ניתן להתקשר ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן