PDF להורדה

הוארך תוקף הטבות המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי

שנה: 2017

מספר החוזר: 77.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), תשע"ז-2017, המאריך את תוקף הטבות המס[1] לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי וליישובים אחרים, ששר האוצר יקבע בצו, עד ליום ה-31 בדצמבר 2021.

כזכור, ההטבה, ליישובי הדרום, ניתנה לראשונה בשנת 2007 והוארכה כמה פעמים לאורך השנים. ההטבה ניתנת ליישובים שבתיהם שוכנים עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה וליישובים נוספים שנקבעו בצו ("קו עימות דרומי").

ההטבה הינה זיכוי בשיעור 20% מההכנסה החייבת במס מיגיעה אישית עד לסכום הכנסות שנתי של 241,080 ש"ח (על פי מחירי 2016). באם הנישום היה זכאי בנוסף לזיכוי אחר לפי הוראות סעיף 11 לפקודת מס הכנסה – עליו לבחור באחד מהם.

יצוין, כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע, כי בשנת כספים בה לא ישרור מצב בטחוני המצדיק את מתן ההטבות – לא תחול הוראת השעה.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  הטבות מס המוענקות מכוח חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשע"ז-2007.

דילוג לתוכן