PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – אוגוסט 2017 (תקציר)

שנה: 2017

מספר החוזר: 76.2017


קביעת הוראת שעה לעניין העברת רישיון מידי מפיק-צרכן, המעוניין בכך, במסגרת תיקון 27

כבר לפני מספר חודשים צפתה רשות המים, שבעקבות קבלת תיקון 27 בחוק המים על ידי הכנסת, תהיינה אגודות מים ומפיקים בודדים שיבקשו "להיפרד" מנכסי המים שלהם, כולל ההקצאה השנתית עצמה. זאת, בשל הייקור המהותי שעלול להיות למים המופקים באופן פרטי.

בדברי ההסבר, המופיעים בפניה לציבור לקראת שימוע בדבר "העברת רישיון מידי מפיק-ספק המעוניין בכך במסגרת יישום תיקון 27 לחוק המים" כתוב, בין השאר:

"בעקבות השינוי, שהתחולל במשק המים נקבעה בתיקון 27 לחוק המים הוראת המעבר, המאפשרת למי שהיה בידו רישיון להפקה ולאספקה של מים ערב תחילת התיקון לחוק, למעט רשות המים הארצית, להודיע כי הוא מבקש להעביר את רישיונו לאחר. התקופה למתן ההודעה נקבעה לעד שנתיים ממועד התחילה של תיקון 27, דהיינו עד ליום 30.4.19".

בהמשך, מפורט בדברי ההסבר כיצד יועבר הרישיון ממי שמחזיק בו – לאחר, וכברירת מחדל – באילו תנאים יועבר הרישיון לרשות המים (במקרה שאין אחר המסכים ורשאי לקבלו).

בעל רישיון הפקה המבקש להעביר את רישיונו לאחר נדרש להעביר בקשה על כך לרשות המים על גבי טופס מיוחד, אליו יצורפו רשימת מצאי של מתקני התשתית, דוחות כספיים שנתיים וספר רכוש קבוע.

במידה והתשתיות יועברו לרשות המים הארצית, או לתאגיד מים וביוב, תקבע רשות המים את גובה התמורה בגין התשתיות המועברות. הוגדר, כי התמורה תקבע לפי ערכן המופחת של התשתיות בדוחות הכספיים המבוקרים. לבעל הרישיון המעביר, תהיה אפשרות להשמיע טענותיו לרשות המים ולדרוש תמורה שונה.

הסעיף האחרון בדברי ההסבר, קובע את הפעולות שיש לבצע עד העברת הרישיון. פעולות הכוללות את: העברת כל הזכויות בתשתיות המשמשות לפי הרישיון, העברת מידע ומסמכים, קריאת מונים, סגירת חשבונות מול רשות המים הארצית, הבטחת תקינות המערכת, הודעה לצרכנים ועוד.

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

דילוג לתוכן