PDF להורדה

החל מה-1 באוגוסט 2017 – עלה הסכום המותר לניכוי בגין הוצאות מגורים של עובדים זרים

שנה: 2017

מספר החוזר: 75.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי בעקבות פרסומו ברשומות של התיקון לתקנות עובדים זרים[1], עלה החל מה-1 באוגוסט 2017, סכום ההוצאות אותן רשאי מעסיק עובד זר לנכות משכר העובד בתחום החקלאות, בגין הוצאות בעבור מגורי עובדיו. כמו כן, סך הניכוי המותר הינו אחיד בכל הארץ (ולא כפי שהיה עד כה בהתאם למיקום).

נזכיר, כי בחוזרנו 66/17 דיווחנו על החלטת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, שהתקיימה ב-3 ביולי 2017, להעלות את  הסכום המותר לניכוי בגין הוצאות מגורים של עובדים זרים, החל מה-1 בחודש שלאחר יום פרסומן ברשומות. התקנות פורסמו ברשומות ביום ה-30 ביולי 2017, ועל כן, חלותן הינה מיום ה-1 באוגוסט 2017.

להלן ההוצאות בהן נשא המעסיק ואשר אותן יהיה רשאי לנכות משכר העובד הזר:

  • הוצאות עבור מגורים הולמים לעובד – סכום חודשי של עד 228.20 ש"ח.
  • הוצאות נלוות, הכרוכות במתן מגורים נאותים (כגון: ריהוט, מצעים, תאורה, כיריים ומיזוג ) – סכום חודשי של עד 300.10 ש"ח.

נזכיר, כי סך כל הניכויים המותרים לפי החוק, לא יעלה, בכל מקרה, על 25% משכרו החודשי של העובד הזר.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יהודית קריסטל, בטלפון: 03-7180101

yehudit@britcpa.co.il

 

 

[1]          תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)(שיעור ניכויים מהשכר בעד  מגורים הולמים)(תיקון), תשע"ז-2017.

דילוג לתוכן