PDF להורדה

חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017

שנה: 2017

מספר החוזר: 74.2017


ברצוננו לעדכנכם בדבר כניסתו לתוקף של חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017. מטרת החוק הינה הסדרת ביצוע תשלומים לספקים בעד מכירת טובין, מתן שירות או ביצוע עבודה.

החוק חל על תשלומים לספקים המבוצעים על ידי רשויות המדינה, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וגופים מתוקצבים נוספים וכן תשלומים לספקים שמבצע עסק[1], כהגדרתו בחוק.

יצוין, כי לעניין החוק ועד מקומי כמוהו כרשות מקומית.

החוק חל על חוזים, שנחתמו וייחתמו, החל מיום ה-30 ביוני 2017 ולגבי רשויות מקומיות (ועדים מקומיים) החל מיום ה-31 ביולי 2017.

להלן עיקרי החוק

  • עסק מועד התשלום לספקים – לא יאוחר מ-45 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון (דהיינו, שוטף + 45 יום), אלא אם קבעו הצדדים בחוזה מועד אחר לתשלום.
  • רשות מקומית (ועד מקומי) – מועד התשלום:
  • תשלומים לספקים מתקציב שוטף – שוטף + 45.
  • תשלומים לקבלנים בגין עבודות הנדסה בנאיות[2] – שוטף + 80.
  • בגין עסקה הממומנת במימון חיצוני – ניתן לדחות את התשלום בגין החלק היחסי, הממומן באמצעות המימון החיצוני, עד תום 10 ימי עסקים ובכפוף לקיום תנאים מסוימים.

כאשר המימון החיצוני מגיע ממשרד ממשלתי או רשות מקומית אחרת – על הגורם המממן לשלם את כספי המימון בתוך 60 יום מהיום שבו הומצא לו החשבון.

  • הוראות כלליות:
  • בגין אי תשלום במועד יש לשלם ריבית והפרשי הצמדה ובפיגור של מעל 30 יום יש לשלם גם ריבית פיגורים.
  • על הוראות החוק ניתן להתנות רק לטובת הספק.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

רו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845yosys@mbtcpa.co.il

רו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800,   osnat@britcpa.co.il

 

[1] "עסק" – מוסד כספי, עוסק  מורשה ועוסק פטור – בהתאם להגדרה בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

[2] "עבודות הנדסה בנאיות" – כהגדרתן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969.

דילוג לתוכן