PDF להורדה

ביטוח לאומי – עדכונים בדבר תיקון מקדמות לשנים 2009-2012 ולשנים 2013-2015

שנה: 2017

מספר החוזר: 73.2017


בימים אלו הוציא המוסד לביטוח לאומי הודעות על תיקון מקדמות לשנים 2009 – 2012 (הפרשי שומה). נציין, כי הקביעה על גובה הוצאות המחיה, אשר יהווה את הבסיס להפרשי השומה, עלה במספר ישיבות שהיו לנו, בתקופה האחרונה, עם נציגי המוסד לביטוח לאומי.

במקביל, החל המוסד לביטוח לאומי בבדיקת הנתונים לצורך תיקון המקדמות לשנים 2013 -2015.

להלן פירוט העדכונים:

הפרשי שומות לשנים 2009 – 2012

כאמור, בימים אלו סיים המוסד לביטוח לאומי את הטיפול בהפרשי השומות לשנים  2009 – 2012. תוצאות החישוב (המתוקנות) נרשמו בחשבונות הקיבוצים ובדואר נשלח פירוט החישוב.

נציין, כי החוב לתשלום נרשם עם יום ערך 24 לאוגוסט 2017. דהיינו, יש לשלם את החוב לביטוח הלאומי עד מועד זה. עם זאת, טרם סוכמו התנאים להסדר תשלומים לקיבוצים החייבים.

נבקשכם, להעביר אלינו בהקדם את תוצאות החישוב של המוסד לביטוח לאומי,  לבדיקה (ראו גם חוזרנו 63/17).

הפרשי שומות לשנים 2013 – 2015

כפי שעדכנו, לפני כחודש, המוסד לביטוח לאומי נערך לקראת עריכת תיקון המקדמות לשנים 2013 – 2015. לשם כך, נשלחה לקיבוצים דרישה להעברת נתונים. מועד הדיווח האחרון, שנקבע לצורך העברת הנתונים, הינו ה-31 באוקטובר 2017.

חשוב!

כדי שנוכל לבדוק את הנתונים, לפני הגשתם לביטוח לאומי – יש להעביר אלינו במהרה את קובץ האקסל, ששלחנו אליכם, הכולל את הנתונים הנדרשים לשנים אלו. הנתונים שיועברו – ייבדקו וייבחנו על ידינו ולאחר מכן נעבירם, במרוכז, למוסד לביטוח לאומי.

במידה ולא קיבלתם את קובץ האקסל – פנו אלינו.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861        uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818    avi_s@britcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן