PDF להורדה

קיבוץ מתחדש – דיווח לביטוח לאומי מחודש יולי 2017 ואילך

שנה: 2017

מספר החוזר: 72.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי המוסד לביטוח לאומי דחה את מועד הדיווח של חודש יולי 2017, לקיבוצים מתחדשים, ל-31 באוגוסט 2017. למרות זאת, נבקשכם להתחיל ולדווח מוקדם יותר (החל מ-22 לאוגוסט), בכדי שנוכל להספיק לבדוק ולתקן טעויות, באם תהיינה.

נזכיר, כי בעקבות החקיקה החדשה בנושא מיסוי הקיבוצים, ולקראת דיווח דוח חודש יולי – העביר המוסד לביטוח לאומי הנחיות לבתי התוכנה על אופן הדיווח לחברי הקיבוץ המתחדש וכן הנחיות דיווח אודות "אוכלוסייה אחרת בקיבוץ" (בני משק עד גיל 21, נערים, חיילים, זמניים ואחרים).

כמו כן, העביר המוסד לביטוח לאומי, למזכירות הארגונים[1], רשימת קיבוצים מתחדשים, אשר עליהם לדווח לפי הנהלים החדשים. לתשומת ליבכם: קיבוצים, אשר אינם נמצאים ברשימה, ובכוונתם לדווח כ"קיבוץ מתחדש" – צריכים להודיע על כך בדוא"ל למזכירות הארגונים.

אופן הדיווח

הדיווח החודשי של החברים, הכולל את חזית הטופס, טופס 102 חברים (8102) וגב הטופס (8105 פירוט החברים) ידווח על ידי הקיבוץ ישירות למערכת B2B (מערכת הגביה של הביטוח הלאומי). דהיינו, הורדת קובץ מתוכנות הדיווח ("שירה" ואחרות) והעתקתו למערכת B2B (דומה לדיווח היום על חברי הקיבוץ בסוף שנה).

לאחר שליחת הקובץ יש לדווח במערכת מת"ח את חזית הטופס לצורך התחשבנות כספית. תשומת ליבכם, כי הדיווח למת"ח הינו לצרכי תשלום בלבד ולא ניתן לשדר את הקובץ דרכם לביטוח הלאומי.

דיווח באמצעות תוכנת "שירה"

כאמור בחוזרנו 35/17, אנו נערכים לתת מענה לדיווח באמצעות תוכנת "שירה". התוכנה תפיק את הקובץ והדוחות הנדרשים לביטוח לאומי: דוחות חודשיים, דוחות התאמה שנתיים ודוחות בקרה.

נציין, כי במהלך חודש יולי קיימנו סדנאות ללימוד המערכת בהן הצגנו את התוכנה, את דרישות המוסד לביטוח לאומי, את המצבים המיוחדים ובעיקר את הקלות והפשטות שבהפעלת המערכת והפקת הדיווחים.

כאמור לעיל, אנו מבקשים ממשתמשי "שירה" להכין את הדיווח הראשון לקראת ה-22 לאוגוסט, בכדי להשאיר מספר ימים לבדיקה ותיקונים.

קיבוצים, אשר טרם הצטרפו ומעוניינים להצטרף או להכיר את תוכנת "שירה" – מוזמנים ליצור קשר ולקבל הדגמה.

בדבר יעוץ ושאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861        uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818    avi_s@britcpa.co.il

[1] מזכירות ארגוני הקניה והמפעלים האזוריים הקיבוציים בע"מ.

דילוג לתוכן