PDF להורדה

אגודה שיתופית תקבל הטבות של הכנסה מועדפת

שנה: 2017

מספר החוזר: 7.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי מאמצי ברית פיקוח ואיגוד התעשייה הקיבוצית, בליווי ח"כ איתן ברושי, צלחו והביאו לכך שיוכנס שינוי מהותי ב"חוק ההסדרים"[1], בנוגע להחלת הכנסה מועדפת על אגודה שיתופית. בעוד שבטיוטת החוק נקבע, שהכנסה מועדפת לא תחול על אגודה שיתופית – השינוי, שהצלחנו שייכלל בחקיקה, יאפשר להכניס חברות, כשותפות בחברה המועדפת, וכך הן יזכו ליהנות מההכנסה המועדפת.

התיקון קובע, שיראו כהכנסה מועדפת, רק את חלק ההכנסה, המיוחס לחברה, שאינה אגודה שיתופית המחילה על עצמה את הוראות סעיפים 61 או 62 לפקודה, ובלבד שאינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה וזאת במקרים הבאים:

  1. חברה מועדפת שהיא שותפות, שבין החברות השותפות בה יש אגודה שיתופית, שמחילה על עצמה את הוראות סעיפים 61 או 62 לפקודת מס הכנסה. או
  2. חברה מועדפת שהיא אגודה שיתופית, שמחילה על עצמה את הוראות סעיפים 61 או 62 לפקודה.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1] חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016.

דילוג לתוכן