PDF להורדה

שליחת טפסים באופן מקוון לרשם העמותות

שנה: 2017

מספר החוזר: 69.2017


ברצוננו לעדכנכם בדבר תיקון מספר 16 לחוק העמותות[1] הקובע, כי רשם העמותות רשאי להתיר שליחת טפסים באופן מקוון, ללא צורך בהגשת המסמך המקורי או העתקו המאושר כדין.

יובהר, כי גם לאחר התיקון בחוק, דרך ההגשה תהיה על פי בחירת המבקש / המדווח. דהיינו, המבקש / המדווח יוכל להחליט האם להגיש את הבקשה או הדיווח באופן מקוון או באופן בו הוגשו עד כה.

להלן רשימת הטפסים אותם ניתן לשלוח מעתה באופן מקוון:

  • בקשה להקמת עמותה.
  • תקנון עמותה המוגש על ידי מייסדיה.
  • הודעה על שינוי מענה של העמותה, בחירת חבר או מינוי חבר ועד, ועדת הביקורת או הגוף המבקר, או על פקיעת כהונתם ועל מינוי רואה חשבון מבקר.
  • פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה, או החלטת האסיפה הכללית או הוועד בדבר הרשאים לחתום בשם העמותה.
  • פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדוח הכספי אשר הובא בפניה – בצירוף הדוח הכספי והמלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ואם נתמנה רואה חשבון תצורף חוות דעתו על הדוח הכספי.
  • הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר הוועד בתוקף תפקידו כחבר הוועד.

יודגש, כי את המסמכים לעיל יש להגיש תוך שבועיים מיום קבלת ההחלטה או מיום האירוע.

בנוסף, ניתן להגיש את המסמכים הבאים באופן מקוון:

  • פרוטוקול בדבר החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון ומינוי מפרק.
  • הדוח המילולי.

מסמכים שיישלחו בהתאם להרשאת הרשם באופן מקוון – ייחשבו כאילו נחתמו בחתימה אלקטרונית.

יצוין, כי טרם הוחלט לגבי דרך הגשת הדוחות הכספיים וככל הנראה ההחלטה תהיה לגבי דוחות לשנת 2018 ואילך.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382805

osnat@britcpa.co.il

[1]  חוק העמותות, תש"ם- 1980.

דילוג לתוכן