PDF להורדה

דיווח כספי שנתי על פעילות המים לאור תיקון 27

שנה: 2017

מספר החוזר: 68.2017


ברצוננו לעדכנכם, בדבר שאלה שעלתה, ממפיקי מים שונים, לאור פרסום תיקון 27 לחוק המים[1], אשר במסגרתו מחושבת עלות ההפקה הנורמטיבית למפיקי מים, בהתייחס לערך נורמטיבי של תשתיות הקידוח – האם להגיש את הדוח הכספי השנתי, הנדרש, בהתאם לכללי המים[2], זאת עקב ההשפעה המהותית, שעלולה להיות לערך התשתיות של בעל רישיון ההפקה, על חישוב עלויות ההפקה התקניות.

נזכיר, כי במסגרת תיקון 27, נקבע שמפיקי המים ישלמו לרשות המים הארצית (חברת מקורות) את ההפרש, שבין מחיר המים שנקבע לצרכן לבין עלויות ההפקה וההולכה שהוכרו למפיק.

עמדתנו, שהדיווח על פי כללי המים הינו חובה, ואנו ממליצים לכל בעלי הרישיונות, החייבים בדיווח, לעמוד בחובה זו. על פי ניסיוננו, בעל רישיון, שלא עומד בדרישות הדיווח עלול להיפגע מכך בעתיד, במידה ויידרש לדיונים כל שהם מול רשות המים.

אנו ממליצים לבעלי רישיון הפקה, להציג בדיווח השנתי את ערך הכינון של תשתיות המים המשמשות אותם, על פי סקר נכסים, או לחלופין להסתייג בדיווח, ולציין שתשתיות המים מוצגות בהתאם לעלות היסטורית, אשר אינה נותנת ביטוי לפחת הכלכלי של התשתיות והציוד.

דיווח על פי גישה זו, יאפשר לבעל הרישיון לעמוד בחובת הדיווח ויחד עם זאת להציג בעתיד לרשות המים, תחשיב של עלויות הפקה והולכה, על פי הערך הכלכלי של התשתיות והציוד, אם וכאשר הוא נפגע מתחשיב העלויות הנורמטיבי.

נזכיר, כי בהתאם לכללי המים, נדרשים כל בעלי רישיונות האספקה וההפקה של מים, הכוללים את מרבית הקיבוצים והמושבים, להגיש דיווח כספי על פעילות המים שלהם, עד ליום 30 באפריל, מידי שנה. דרישת הדיווח הכספי על פעילות המים בקיבוצים ומושבים החלה בשנת 2013, ועברה שינויים מסוימים בכללי המים בשנים שלאחר מכן.

במסגרת הדיווח הכספי על פי כללי המים, נדרש בעל הרישיון, לדווח על הכנסותיו והוצאותיו מפעילות המים, וכן לדווח על מרכיבי תשתיות המים שבבעלותו. בתיקון כללי המים בשנת 2015, נקבע שניתן להציג את ערך התשתיות והציוד המשמש לפעילות המים לפי ערך כינון, על פי סקר תשתיות.

בשנים קודמות, המלצנו לבעלי הרישיונות לשקול לבצע סקר נכסים לצורך הצגה נאותה של עלויות הפחת והמימון הכלכליים, אשר, במרבית המקרים, אינם מקבלים ביטוי בדוחות הכספיים של בעל הרישיון.

הדיווח הכספי לגבי בעלי רישיון שביצעו סקר נכסים, כלל הצגה של ערך הכינון של הנכסים והפחת הכלכלי הנגזר מכך. בדיווח הכספי של בעלי רישיון שלא ביצעו סקר נכסים, הוספנו הערה המבהירה, כי הנכסים מוצגים לפי העלות ההיסטורית, אשר אינה מייצגת את הערך הכלכלי הנאות של נכסי המים.

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

[1]  חוק המים (תיקון מס' 27),תשע"ו-2016.

[2]  כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד- 2014.

דילוג לתוכן