PDF להורדה

נתוני עזר לדוחות הכספיים לחציון הראשון של שנת 2017

שנה: 2017

מספר החוזר: 67.2017


בחוזר הנחיות וקוים מנחים, שישמשו לעזר בעריכת הדוחות הכספיים לתקופה של שישה חודשים, ינואר – יוני 2017.

מלאי

ככלל, מומלץ שהישות תעריך את שווי המלאי על בסיס הדוחות הניהוליים – תמחיריים.

בהעדר נתונים תמחיריים:

  • מלאי בעלי חיים

בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על הנתונים שהתפרסמו ב"אוגדן ההנחיות ותעריפים נורמטיביים לסקטור ההתיישבותי והחקלאי" (להלן "האוגדן")[1]. מדד התשומות בבעלי חיים בתקופה 1-6/17 ירד בשיעור של 0.8% – על כן, אין לעדכן מחירים אלו.

  • מלאי גידולים צמחיים

המחירים הינם מחירים נורמטיביים ואינם כוללים עבודה עצמית והוצאות מימון:

–      מלאי בשדה ומטעים – ראה נספח א'

ערך המלאי מבוסס על הנתונים שהתפרסמו בחוזרנו 52/15 (מדד תשומות בגידולים צמחיים, לתקופה שבין 1/7/15 ועד ה-30/6/17, ירד בשיעור של 1.1% ועל כן לא עודכנו המחירים).

–      מלאי במחסנים מתוצרת המשק (מיבול 2016)

בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על המחירים, שהתפרסמו באוגדן. מדד התשומות בגידולים צמחיים בתקופה 1-6/17 ירד בשיעור של 1.4% – על כן, אין לעדכן מחירים אלו.

שערי חליפין ומדדים מובילים

ראו נספח ב', המפרט את שערי החליפין למטבעות העיקריים וכן את המדדים המובילים הרלבנטיים לסקטור.

הנספח כולל שערים ממוצעים למטבעות נבחרים לתקופה 1-6/17.

 

הנכם מוזמנים לפנות לרואה החשבון ממשרדנו, המטפל בכם, בכל שאלה או הבהרה.

 

לוטה

נספח א' – מלאי בשדה ומטעים

נספח ב' – ריכוז נתונים נבחרים: מדדים ושערי חליפין

 

 

נספח א' – מלאי בשדה ומטעים

1. מלאי בשדה ש"ח לדונם
  כותנה שלחין 570
  כותנה בהשקיית עזר 370
  אגוזי אדמה בנגב 1,000
  אגוזי אדמה באזור החוף 950
  חמניות בהשקיית עזר 265
  חמצה בעל 255
  חמצה בהשקיית עזר 490
  סורגום (דורה) בעל 80
  סורגום בהשקיית עזר 245
  אבטיחים בהשקיה (לא כולל פלסטיק וחיטוי קרקע) 630
  תירס מתוק 850
  עגבניות לתעשייה 1,000
     
2. מטעים ש"ח לדונם
  תפוחי עץ 2,625
  תפוחי עץ אנה 1,580
  אגסים 2,065
  אפרסקים 2,645
  שזיפים 2,390
  שקדים 1,570
  פקאן 1,095
  אבוקדו 1,300
  תמרים 1,630
  זיתים 1,095
  אפרסמון 1,290
  רימונים 1,125
  קיווי 1,890
  מנגו 2,025
  ענבי יין 1,965
  ענבי מאכל 2,830
   בננות 1,645

 

 

 

נספח ב' – ריכוז נתונים נבחרים: מדדים ושערי חליפין

 

  1. מדד המחירים לצרכן

 

 א.    בנקודות (בסיס ממוצע 2010)

ליום 31 בדצמבר ליום 30 ביוני    
2016 2016 2017    
106.1 106.3 106.1 מדד בגין  
106.1 106.0 106.9 מדד ידוע  

 

ב.     שיעורי השינוי לתקופה

שנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר

שלושה חודשים

שנסתיימו ביום 30 ביוני

שישה חודשים

שנסתיימו ביום 30 ביוני

   
2016

%

2016

%

2017

%

2016

%

2017

%

   
(0.2) 1.0 (0.1) 0.0 0.0 מדד בגין  
(0.3) 0.5 1.1 (0.4) 0.7 מדד ידוע  

 

 

  1. מדדים מובילים אחרים (שיעורי השינוי לתקופה)
  שישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני שנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר

  2017

%

2016

%

2016

%

מדד מחירי תשומה בענף החקלאות (1.2) 0.5 1.1
תשומות בגידולים צמחיים (1.4) 0.3 1.9
תשומות בבעלי חיים (0.8) 0.7 0.1

 

 

 

 

  1. 3. להלן נתונים אודות מטבעות חוץ עיקריים:
לשנה שנסתיימה שלושה חודשים

אפריל – יוני

שישה חודשים

ינואר – יוני

 
2016

%

2016

%

2017

%

2016

%

2017

%

שע"ח ליום

30.6.17

 

המדינה

יחידות מטבע
(1.46) 2.12 (3.74) (1.44) (9.08) 3.4960 ארה"ב 1 דולר
(18.31) (4.71) 0.38 (10.59) (3.87) 4.5421 בריטניה 1 לירה
1.41 11.53 (3.78) 15.40 (4.94) 3.1240 יפן 100 יין
(4.78) (0.04) 2.67 0.87 (1.43) 3.9859 האיחוד המוניטרי 1 אירו

 

 

 

  1. שערים ממוצעים למטבעות נבחרים – 2017[2]:
חודש דולר ליש"ט יין אירו
ינואר 3.8182 4.7069 3.3214 4.0571
פברואר 3.7291 4.6573 3.2994 3.9684
מרץ 3.6493 4.5049 3.2322 3.8990
אפריל 3.6497 4.6264 3.3123 3.9199
מאי 3.5974 4.6535 3.2009 3.9740
יוני 3.5319 4.5201 3.1837 3.9652
ממוצע תקופתי 3.6626 4.6115 3.2583 3.9639

 

[1]  ראו חוזרנו המקצועי 9/17.

[2]  מבוסס על פרסומי בנק ישראל.

דילוג לתוכן