PDF להורדה

העלאת הסכום המותר לניכוי בגין הוצאות מגורים של עובדים זרים

שנה: 2017

מספר החוזר: 66.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי בהתאם להחלטת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, שהתקיימה ב-3 ביולי – יעלה סכום ההוצאות בהן נשא מעסיק עובדים זרים בתחום החקלאות ואשר אותו הוא רשאי לנכות משכר העובד הזר.

כמו כן, סך הניכוי המותר יהיה אחיד בכל הארץ (ולא כפי שהיה עד כה בהתאם למיקום).

הוצאות בהן נשא המעסיק ואשר אותן יהיה רשאי לנכות משכר העובד הזר – הינן כדלקמן:

  • הוצאות עבור מגורים הולמים לעובד – סכום חודשי של עד 228.20 ש"ח.
  • הוצאות נלוות, הכרוכות במתן מגורים נאותים (כגון: ריהוט, מצעים, תאורה, כיריים ומיזוג ) – סכום חודשי של עד 300.10 ש"ח.

בשלב זה התקנות החדשות טרם פורסמו ברשומות. התקנות ייכנסו לתוקף ב-1 לחודש, שלאחר יום פרסומן ברשומות.

נזכיר, כי סך כל הניכויים המותרים לפי החוק, לא יעלה, בכל מקרה, על 25% משכרו החודשי של העובד הזר.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יהודית קריסטל, בטלפון: 03-7180101

yehudit@britcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן