PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – יולי 2017 (תקציר)

שנה: 2017

מספר החוזר: 64.2017


עודכנו תעריפי המים בעקבות תיקון 27 לחוק המים

פורסם ספר התעריפים החדש למים[1] – הפחתה בתעריפי מקורות מיום 1 ביוני 2017 וייקור הפקה עצמית החל מ יום 1 ביולי 2017.

להלן תעריפי מקורות, העיקריים, שבתוקף מיום 1 ביוני 2017 (לפני מע"מ):

מים שפירים לחקלאות    1.98 ש"ח למ"ק (מקודם – 2.506 ש"ח למ"ק)

חריגה עד 30%              2.17 ש"ח למ"ק

חריגה מעל 30%            5.38 ש"ח למ"ק

מים שפירים לבית לספק חד רשותי (שאינו תאגיד מים וביוב לפי חוק תאגידי מים וביוב ושלא חלה עליו חובת תאגוד), כולל מע"מ:

כמות מוכרת – 3.5 מ"ק ראשונים בכל חודש       0.791 ש"ח למ"ק (מקודם – 1.877 ש"ח למ"ק).

לכל כמות נוספת                                             6.30   ש"ח למ"ק

להשקיית גינון ציבורי                                      4.861 ש"ח למ"ק

תעריפים נוספים ניתן למצוא בספר התעריפים.

בסעיף 11 שבספר התעריפים נקבע כדלקמן:

11.2 –  דמי מים לחקלאות: התשלום עבור דמי מים לחקלאות בהפקה פרטית יתבצע כמפורט להלן – הנמוך משניהם: 1. סכום ההיטל הממוצע למ"ק שבו חויב בעד מים מאותו מקור מים בשנת 2016 – בתוספת 26 אגורות. 2. דמי המים לפי סעיף 33א'(ב) לתיקון החוק בעד מים למטרות חקלאות שיחול עליו בשנת היעד (2020).

יודגש, כי בכל מקרה מפיק לא ישלם בשנת 2017 דמי מים לקוב, הנמוכים מההיטל לקוב מים ששילם בשנת 2016 למקור מים.

יוזכר כאן, בפעם נוספת, שכנגד תיקון זה העוסק בעצם ישירות בהלאמת כל מפעלי המים השפירים הפרטיים – עומד בג"צ, שהוגש בחודש מרץ השנה, על ידי התאחדות חקלאי ישראל והתארגנות מפיקי המים הפרטיים בארץ (ברובם המכריע – חקלאים) – עתירה עליה היו אמורים להשיב עד סוף מאי השנה.

נציין, כי במקביל לפרסום ספר התעריפים, פורסמו ביום 29 ביוני 2017 גם התקנות הממשלתיות הנלוות לתיקון 27. בהמשך ובמידת הצורך – נשלח עדכון בנושא.

את ספר התעריפים והתקנות הממשלתיות ניתן למצוא באתר רשות המים או לפנות לנרי אולמן, בטלפון: 03-6382808 או בדוא"ל  nery@mbtcpa.co.il.

בדבר שאלות נוספות, כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yntamari@gat.org.il

[1] ספר תעריפי המים והביוב – תעריפים לצרכני מים וביוב (מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים) – 1.6.2017.

דילוג לתוכן